Τελ. ενημέρωση:

   27-Mar-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2018, 151-162

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τα λάθη είναι ανθρώπινα (μέρος ΙΙ)
Μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση των ιατρογενών λαθών

Θ. Αδαμακίδου,1 Μ.Λ. Τσαντίδου2
1Εργαστήριο Αποκατάστασης Χρονίων Πασχόντων, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα
2Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Αθήνα

Τα λάθη κατά την παροχή φροντίδας υγείας έχουν αναγνωριστεί ως αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας των ασθενών. Η ανεύρεση και η εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείρισή τους αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών οργανισμών, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ερευνητών. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στα ιατρογενή λάθη και έχει σκοπό την περιγραφή βασικών μέτρων που εφαρμόζονται για την πρόληψη και τη διαχείριση ζητημάτων τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια του ασθενούς στον χώρο της φροντίδας υγείας. Έγινε αναζήτηση σε αρθρογραφία και αναφορές διεθνών οργανισμών των τελευταίων 15 ετών, στις διεθνείς βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar, με τις λέξεις-κλειδιά "error", "near misses", "adverse events prevention", "management", "patient safety" και "safety culture". H ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε ποικιλία μέτρων που εφαρμόζονται για την προαγωγή της ασφάλειας των ασθενών. Τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης των ιατρογενών λαθών διακρίνονται (α) σε μέτρα, σε κλινικό επίπεδο, τα οποία αφορούν στη βελτίωση της επικοινωνίας των μελών της ομάδας των επαγγελματιών υγείας, στην αναφορά των ιατρογενών λαθών, στον ρόλο των ίδιων των ασθενών σχετικά με την ασφάλειά τους κατά τη λήψη φροντίδας και (β) σε μέτρα, σε οργανωτικό επίπεδο, που σχετίζονται με πρακτικές σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης του οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας και σε επίπεδο εθνικής πολιτικής. Η πρόληψη των ιατρογενών λαθών αποτελεί μια διάσταση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αλλαγή της κουλτούρας στην προσέγγισή τους. Τεκμηριώνονται ως αποτελεσματικές στη διαχείριση του προβλήματος οι πολυεπίπεδες αλλαγές και οι πρακτικές οι οποίες συνδυάζονται και εξειδικεύονται ανάλογα με το είδος του ιατρογενούς λάθους που μελετάται.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασφάλεια του ασθενούς, Διαχείριση, Ιατρογενή λάθη, Κουλτούρα ασφάλειας, Πρόληψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής