Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018, 99-105

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατασκευή και στάθμιση κλίμακας ευαισθητοποίησης των πολιτών περί την αστεγία (ΚΕΠΑ)

Δ. Γιατρά,1 Π. Πρεζεράκος,2 Α. Σαχλάς,3 Φ. Τζαβέλλα2
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη
2Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη
3Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ H κατασκευή και η στάθμιση ενός ερευνητικού εργαλείου, που αφορά στη μελέτη των αντιλήψεων του κοινωνικού συνόλου, μέσα από τις οποίες αντανακλάται ο βαθμός ευαισθητοποίησής τους έναντι του φαινομένου της αστεγίας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της παρούσας ποσοτικής μελέτης αποτέλεσαν 120 κάτοικοι μεγάλου δήμου της Ελλάδας (βαθμός απόκρισης: 85,7%) ενώ η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 2016 με τη χρήση ερωτηματολογίου, με απαντήσεις πεντάβαθμης κλίμακας τύπου Likert, του οποίου μετρήθηκε η αξιοπιστία και η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ερωτηματολόγιο έχει αρκετά καλή αξιοπιστία (Cronbach's a=0,732), ενώ η διερευνητική παραγοντική ανάλυση οδήγησε σε εννέα στατιστικά σημαντικούς παράγοντες. Η μέση βαθμολογία ευαισθητοποίησης των πολιτών περί την αστεγία βρέθηκε ίση με 59,06 (±10,468) μονάδες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την παρούσα μελέτη προέκυψε ένα αξιόπιστο και έγκυρο ερευνητικό εργαλείο μέτρησης της ευαισθητοποίησης των πολιτών έναντι της αστεγίας. Επί πλέον βρέθηκε ότι η ευαισθητοποίηση των πολιτών περί την αστεγία δεν είναι υψηλή, καθώς επίσης ότι δεν επηρεάζεται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Λέξεις ευρετηρίου: Άστεγοι, Έλλειψη στέγης, Κοινωνική ένταξη, Κοινωνικός αποκλεισμός, Οικονομική κρίση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής