Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018, 90-98

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γνώσεις και στάσεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε δευτεροβάθμιο γενικό νοσοκομείο
αναφορικά με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις

Α. Κριαρή,1 Π. Γαλάνης,2 Γ. Διακουμής,3 Γ. Πασσά,4 Μ. Θεοδώρου5
1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου, Μύρινα Λέσβου
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», Αθήνα
4Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, 2η ΔΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου, Πειραιάς
5Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λατσιά, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε δευτεροβάθμιο γενικό νοσοκομείο σχετικά με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη με δείγμα ευκολίας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των ερωτηματολογίων Questionnaires for Healthcare-Associated Infections και Perception Survey for Healthcare Workers. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν δημογραφικά χαρακτηριστικά, ενώ οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν οι γνώσεις αναφορικά με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και η κλινική πρακτική σχετικά με την υγιεινή των χεριών και τις λοιμώξεις. Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS της IBM), έκδοση 21.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τον μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν 28 ιατροί και 56 νοσηλευτές σε δευτεροβάθμιο γενικό νοσοκομείο και το ποσοστό απόκρισης ήταν 71,2% (84/118). Η μέση συνολική βαθμολογία γνώσεων ήταν 61%. Οι επαγγελματίες υγείας σημείωσαν την υψηλότερη βαθμολογία γνώσεων για τις συνθήκες απομόνωσης (89,5%) και τη χαμηλότερη για την υγιεινή των χεριών (12,9%). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης, οι ιατροί είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία γνώσεων σε σχέση με τους νοσηλευτές τόσο για τις βασικές έννοιες (p=0,009) όσο και για την πηγή των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό (p=0,001). Η μέση συνολική βαθμολογία γνώσεων ήταν μεγαλύτερη για τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι έπλεναν τα χέρια τους πριν και μετά από την εξέταση ασθενών (p=0,047), γι' αυτούς που έπλεναν τα χέρια τους μετά την αφαίρεση γαντιών μίας χρήσης (p<0,001), γι' αυτούς οι οποίοι έπλεναν τα χέρια τους πριν και μετά από την επαφή με ανοικτό δέρμα ασθενούς, με γυμνά χέρια (p=0,01), γι' αυτούς που έπλεναν τα χέρια τους μεταξύ δύο διαφορετικών χειρισμών σε διαφορετικούς ασθενείς (p<0,001) και γι' αυτούς οι οποίοι έπλεναν τα χέρια τους μεταξύ δύο διαφορετικών χειρισμών στον ίδιο ασθενή (p<0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υπάρχουν ελλείψεις στις γνώσεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με σκοπό τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Γνώσεις, Επαγγελματίες υγείας, Επαγγελματική έκθεση, Νοσοκομειακές λοιμώξεις, Συμμόρφωση, Υγιεινή των χεριών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής