Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018, 81-89

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οργανωτικοί παράγοντες και επαγγελματικές προσδοκίες ως κύριες αιτίες συγκρούσεων
των νοσηλευτών δημόσιου ελληνικού νοσοκομείου

Ε. Λαχανά,1 Κ. Τσάρας,1 Κ. Καλαϊτζίδου,1 Π. Γαλάνης,2 Δ. Καϊτελίδου,2 Π. Σαράφης3
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Τεχνολογικός Τομέας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των βασικών αιτιών των συγκρούσεων και των χαρακτηριστικών τους, στους νοσηλευτές δημόσιων νοσοκομείων, αλλά και των προτάσεων για την επίλυσή τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκε ένα δείγμα 100 νοσηλευτών όλων των βαθμίδων σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι νοσηλευτές του παθολογικού και του χειρουργικού τομέα του νοσοκομείου συμπλήρωσαν εθελοντικά ένα ειδικό και σταθμισμένο στα Ελληνικά ερωτηματολόγιο για τις συγκρούσεις στα νοσοκομεία. Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε τους στατιστικούς ελέγχους x2 και t και διενεργήθηκε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), έκδοση 19. H στατιστική σημαντικότητα ορίστηκε ως ≤0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ποσοστό συμμετοχής ήταν 70%, με το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (79%) να είναι γυναίκες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (77%), χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο (91%) και χωρίς κάποια επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης των συγκρούσεων (63%). Το 69% του νοσηλευτικού προσωπικού θεωρούσε ότι ο φόρτος εργασίας είναι μεγαλύτερος από εκείνον άλλων επαγγελματικών ομάδων, και το 73% ότι οι αποδοχές τους δεν ανταποκρίνονταν σε αυτόν. Επί πλέον, το 58% δήλωσε ότι η εργασία τους απέχει από το ιδεατό τους και ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες αποτελούν πηγές επαγγελματικών συγκρούσεων. Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε άδικη την κατανομή των ανταμοιβών μεταξύ των επαγγελματιών, καθώς και τις επιβραβεύσεις, αναλογικά με την εργασιακή τους απόδοση (55% και 64%, αντίστοιχα). Επίσης, το επίπεδο εκπαίδευσης και η εργασιακή εμπειρία επηρέαζαν σημαντικά τους παράγοντες των συγκρούσεων. Τέλος, βρέθηκε ότι ο σαφής καταμερισμός των αρμοδιοτήτων, όπως δηλώθηκε από το 21% του νοσηλευτικού προσωπικού, αποτελεί την πλέον σημαντική πρόταση επίλυσης των συγκρούσεων, με τον εντοπισμό των αιτιών σύγκρουσης (15%), την εδραίωση της επικοινωνίας (13%) και τη δίκαιη προσέγγιση στην ανταμοιβή και τις κυρώσεις (13%) να ακολουθούν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα μελέτη κατέδειξε ότι οι οργανωτικοί κατά κύριο λόγο παράγοντες, καθώς και όσοι σχετίζονται με τις επαγγελματικές προσδοκίες των νοσηλευτών διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στη δημιουργία των εργασιακών συγκρούσεων στα νοσοκομεία. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα διαχείρισης των συγκρούσεων, καθώς και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση και στη διοικητική διαχείριση των νοσηλευτών, μπορούν να επιλύσουν δημιουργικά και παραγωγικά τις εργασιακές συγκρούσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαχείριση συγκρούσεων, Επαγγελματική ικανοποίηση, Νοσηλευτικό προσωπικό, Προσδοκίες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής