Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018, 74-80

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εμπειρία ενός δημόσιου μαιευτηρίου της Αθήνας
σχετικά με την παροχή μαιευτικών-γυναικολογικών υπηρεσιών σε πρόσφυγες και μετανάστες

Κ. Δριτσάκου,1 Α. Κάμπρα,2 Ι. Γιαλελής,3 Σ. Κανακάκης,3 Ε. Γλυνού,4 Μ. Βάρλα-Λευθεριώτη,5 Θ. Μακρής,6 Δ. Βεζυράκης2
1Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα
2Διοίκηση, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα
3Μαιευτικές-Γυναικολογικές Κλινικές, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα
4Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα
5Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα
6Επιστημονικό Συμβούλιο, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αναγκών, τόσο των προσφύγων όσο και των μεταναστών, για παροχή μαιευτικής-γυναικολογικής φροντίδας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 408 γυναίκες, που προσήλθαν στο νοσοκομείο κατά το χρονικό διάστημα από 11.3.2016–31.12.2016. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και στην Ενιαία Γραμματεία τακτικών εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου, με χρήση ενός ενιαίου εντύπου συλλογής δεδομένων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τo 30% των περιστατικών που εξυπηρετήθηκαν στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και το 72,3% των περιστατικών που εξυπηρετήθηκαν στα επείγοντα ήταν μαιευτικά περιστατικά. Τα λοιπά περιστατικά ήταν στην πλειονότητά τους γυναικολογικά. Ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών που αποτέλεσαν το δείγμα της παρούσας μελέτης ήταν 26,59±6,23 έτη, ενώ ο μέσος αριθμός προηγούμενων τοκετών των ίδιων γυναικών ήταν 1,88±1,46. Επίσης, ο μέσος όρος ηλικίας κύησης στις εγκυμονούσες κατά την πρώτη επίσκεψη στο νοσοκομείο ήταν 29,41±10,31 εβδομάδες. Ως η πλέον συχνή αιτία αρχικής προσέλευσης στο νοσοκομείο αναδείχθηκε η ανάγκη για γυναικολογική-μαιευτική εξέταση σε τακτικό εξωτερικό ιατρείο. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα της μελέτης η περιγεννητική μητρική και νεογνική θνησιμότητα ήταν μηδενική.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι επαγγελματίες υγείας είναι απαραίτητο να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση, με στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή φροντίδας ανάλογα με τη χώρα εισαγωγής, το κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, τη θρησκεία, τις συνθήκες διαβίωσης και γενικότερα τις ιδιαιτερότητες του κάθε πρόσφυγα-μετανάστη.

Λέξεις ευρετηρίου: Θνησιμότητα, Κύηση, Μετανάστες, Νοσηρότητα, Πρόσφυγες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής