Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018, 129-135

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ηθικά ζητήματα στις επιδημιολογικές μελέτες

Δ. Φράγκου, Π. Γαλάνης
Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Οι επιδημιολογικές μελέτες, με την ευρεία έννοια, περιλαμβάνουν όλες τις μελέτες με τη συμμετοχή ανθρώπων. Σε κάθε επιδημιολογική μελέτη θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ηθικές αρχές που αφορούν στον σχεδιασμό και στην εκπόνηση μιας μελέτης, στην ανάλυση των δεδομένων, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Στο παρόν άρθρο αναλύονται οι σημαντικότερες ηθικές αρχές που αφορούν στον σχεδιασμό και στη διεξαγωγή μιας μελέτης και περιλαμβάνουν την πληροφορημένη συναίνεση των συμμετεχόντων, τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους συμμετέχοντες και τη δημόσια υγεία, τη διατήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων. Η πληροφορημένη συναίνεση αποτελεί το σημαντικότερο ηθικό ζήτημα στη διεξαγωγή μιας μελέτης και προϋποθέτει ότι οι συμμετέχοντες είναι ψυχικά και νοητικά υγιείς και νομικά ικανοί να λαμβάνουν αποφάσεις. Μόνο όταν μια μελέτη είναι ηθική μπορεί να εξαχθούν αξιόπιστα και έγκυρα συμπεράσματα που να είναι ευρέως αποδεκτά. Η Διακήρυξη του Helsinki το 1964 αποτελεί τον βασικό γνώμονα κανόνων ηθικής που πρέπει να διέπουν την έρευνα στις επιστήμες υγείας και τον οποίο θα πρέπει να υιοθετούν οι ερευνητές.

Λέξεις ευρετηρίου: Εμπιστευτικότητα, Επιδημιολογικές μελέτες, Έρευνα, Ηθική, Πληροφορημένη συναίνεση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής