Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018, 106-110

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η βαρύτητα της σπλαγχνικής παχυσαρκίας σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ουρολιθίασης

S.R. Saadat Mostafavi,1 S.M. Bagheri,2 I. Shekari,1,2 A. Shekari3
1Department of Radiology, Rasoul Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran,
2Department of Radiology, Hasheminejad Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran,
3Tehran Heart Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Ιράν

ΣΚΟΠΟΣ Εκτίμηση του συνδυασμού μεταξύ ουρολιθίασης και παραμέτρων σχετιζόμενων με την παχυσαρκία που μετρώνται με αξονική τομογραφία. Επί πλέον, διενεργήθηκε αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ σπλαγχνικής παχυσαρκίας και βαρύτητας της λιθίασης των ουροφόρων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε αναδρομική ελεγχόμενη μελέτη με έναν μάρτυρα για κάθε ασθενή και συμβατό ως προς την ηλικία και το φύλο. Έγινε επιλογή 200 ενηλίκων ατόμων, από τα οποία 100 είχαν ουρολιθίαση και 100 ήταν μάρτυρες. Η διάγνωση της ουρολιθίασης των 100 ατόμων τέθηκε με αξονική τομογραφία μεταξύ Οκτωβρίου 2014 και Σεπτεμβρίου 2016. Οι 100 μάρτυρες παρουσίαζαν τραύματα και δεν είχαν προηγούμενο ιστορικό ουρολογικής νόσου και υποβλήθηκαν σε αξονική τομογραφία της κοιλιακής και της πυελικής περιοχής. Το σπλαγχνικό λίπος και οι άλλες παράμετροι παχυσαρκίας μετρήθηκαν με μια τομή στο ομφαλικό επίπεδο με αξονική τομογραφία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όλες οι παράμετροι που σχετίζονταν με την παχυσαρκία ήταν σημαντικά υψηλότερες στην ομάδα με ουρολιθίαση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα παρατηρήθηκε στη μέση σπλαγχνική λιπώδη περιοχή, στην ομάδα των ασθενών με σπλαγχνική παχυσαρκία σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου η οποία εμφάνιζε επίσης σπλαγχνική παχυσαρκία (p=0,03). Τελικά, δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της σπλαγχνικής παχυσαρκίας και της βαρύτητας της ουρολιθίασης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παχυσαρκία και ιδιαίτερα η σπλαγχνική σχετίζεται με την ουρολιθίαση. Επί πλέον, τα άτομα με πολύ βαριά παχυσαρκία βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο για σχηματισμό ουρολίθων σε σύγκριση με άτομα με ήπια παχυσαρκία.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξονική τομογραφία, Ουρολιθίαση, Παχυσαρκία, Σοβαρότητα, Σπλαγχνική παχυσαρκία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής