Τελ. ενημέρωση:

   07-Dec-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, 814-820

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέθοδος υπολογισμού του συνωστισμού σε τμήμα επειγόντων περιστατικών
Μια έρευνα πεδίου

Μ. Χουζούρης,1 J. Hyosung,2 Χ. Κινόπουλος,3 Π. Ξένος,1 Π. Τήνιος,1 Μ. Νεκτάριος1
1Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Σχολή Χρηματοοικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς
2Barcelona Graduate School of Economics, Barcelona, Ισπανία
3Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα μελέτη προτείνει ένα μεθοδολογικό εργαλείο για τον υπολογισμό του συνωστισμού σε νοσοκομειακό τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), χρησιμοποιώντας συνεχείς ποσοτικές μεταβλητές.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ο προτεινόμενος δείκτης συνωστισμού σε ΤΕΠ βασίζεται στο χρονικό διάστημα που διατρέχει ένας ασθενής στο τμήμα, από τη χρονική στιγμή της άφιξης μέχρι και την έξοδο. Το προτεινόμενο εργαλείο εφαρμόστηκε σε πραγματικά δεδομένα για μια περίοδο 3 ετών, χρησιμοποιώντας ατομικά δεδομένα ασθενών από 8 δημόσια νοσοκομεία της Καταλονίας για την περίοδο 2012–2014. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν 2.757.780 περιστατικά από 1.1.2012–31.12.2014 και μετά από ενοποιήσεις, προσαρμογές και εκκαθάριση της βάσης δεδομένων από σφάλματα και διπλές καταχωρήσεις δημιουργήθηκε η τελική βάση δεδομένων, αποτελούμενη από 2.086.404 περιστατικά και 1.014.646 μοναδικές περιπτώσεις. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα STATA 13.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ανάλυση κατέδειξε ότι ο συνωστισμός εμφανίστηκε πιο αυξημένος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα Σαββατοκύριακα και κατά τη διάρκεια της νύκτας. Επίσης, ορισμένες κατηγορίες παθήσεων που σχετίζονται με την εποχικότητα φάνηκε να επέδρασαν στην αύξηση του συνωστισμού. Ειδικότερα, οι τραυματισμοί και οι δηλητηριάσεις κατέγραψαν μια μέγιστη αύξηση της τάξης των 167,1 επισκέψεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ οι αναπνευστικές παθήσεις μεγιστοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο φθάνοντας τις 1.651,1 επισκέψεις. Επίσης, η αύξηση τον μήνα Αύγουστο διαφάνηκε ότι ήταν πιο έντονη για τα μεγάλα νοσοκομεία, ενώ αρκετές μονάδες παρουσίασαν μείωση. Ωστόσο, οι συμπτωματικές αλλαγές στον συνωστισμό ήταν ετερογενείς, καθώς σε ένα νοσοκομείο παρατηρήθηκε μείωση του δείκτη συνωστισμού OC κατά 0,295, ενώ σε ένα άλλο εντοπίστηκε αύξηση κατά 0,276.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πλήρης καταγραφή του χρονικού διαστήματος που διατρέχει ο ασθενής στο ΤΕΠ ενός νοσοκομείου, καθώς και η μελέτη του συνωστισμού μέσω της διερεύνησης των συναφών εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία και την ορθή αντιμετώπιση των οξέων περιστατικών και των έκτακτων συμβάντων. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης κατέδειξαν μια σταθερή συμπεριφορά του συνωστισμού και την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στον συνωστισμό και σε μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν χρονικά διαστήματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαλογή ασθενών, Νοσοκομείο, Συνωστισμός, Τμήμα επειγόντων περιστατικών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής