Τελ. ενημέρωση:

   07-Dec-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, 805-813

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταβολές του εύρους κίνησης παιδιών με εγκεφαλική παράλυση
κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της βάδισης

Ρ. Δημακόπουλος,1 Σ. Γιουρούκος,2 Γ. Συρογιαννόπουλος,1 Ζ. Νταϊλιάνα3
1Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Λάρισα
2Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
3Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Λάρισα

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση της επίδρασης της έναρξης βάδισης στο παθητικό και στο δυναμικό εύρος κίνησης των αρθρώσεων σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμμετείχαν 16 παιδιά με διάγνωση ΕΠ και λειτουργικό επίπεδο Ι ή ΙΙ κατά GMFCS, τα οποία μόλις είχαν αρχίσει την ανεξάρτητη βάδιση. To παθητικό εύρος κίνησης των αρθρώσεων του γόνατος και της ποδοκνημικής καταγράφηκε με τη χρήση γωνιόμετρου, ενώ το δυναμικό εύρος των ίδιων αρθρώσεων κατά τη βάδιση με τη βοήθεια συστήματος τρισδιάστατης ανάλυσης βάδισης. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα ίδια παιδιά σε δύο διαφορετικές περιόδους. Η πρώτη μέτρηση έλαβε χώρα τη χρονική στιγμή που το κάθε παιδί είχε μόλις αρχίσει την αυτόνομη βάδιση και η δεύτερη 8 μήνες αργότερα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σ' ό,τι αφορά στο παθητικό εύρος κίνησης, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μετρήσεων. Εν τούτοις, σημαντική αύξηση (p<0,05) παρατηρήθηκε στη μέγιστη πελματιαία κάμψη της ποδοκνημικής κατά τη φάση στήριξης της βάδισης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το παθητικό εύρος κίνησης των αρθρώσεων του γόνατος και της ποδοκνημικής δεν επηρεάζεται σημαντικά από την έναρξη βάδισης με ένα «μη τυπικό» βαδιστικό πρότυπο κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της βάδισης των παιδιών με ΕΠ. Ωστόσο, οι παρατηρούμενες μεταβολές στο δυναμικό εύρος τροχιάς και τα κινηματικά χαρακτηριστικά της άρθρωσης της ποδοκνημικής φαίνεται να απεικονίζουν την προσπάθεια προσαρμογής του νευρομυϊκού συστήματος, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για σταθεροποίηση και κίνηση που απαιτούνται κατά την έναρξη της αυτόνομης βάδισης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανάλυση βάδισης, Γωνιομέτρηση, Εγκεφαλική παράλυση, Εύρος κίνησης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής