Τελ. ενημέρωση:

   07-Dec-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, 797-806

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η συναισθηματική νοημοσύνη και η πληροφοριακή συμπεριφορά στην ιατρική πρακτική
Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Γ. Νταϊλιάνης, Ε. Λάππα
Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των επιπέδων της συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ) και της πληροφοριακής συμπεριφοράς (ΠΣ) του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (ΓΝΤ), διά μέσου της οποίας θα αναδυθεί η σπουδαιότητα και θα μπορέσει να βρει πρόσφορο έδαφος η τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική προκειμένου να καθιερωθεί ως αναπόφευκτη τεχνική στην κλινική πράξη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 62 ιατροί του ΓΝΤ και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση κατάλληλα προσαρμοσμένου και δομημένου ερωτηματολογίου με κλίμακα Likert.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Tο φύλο και ο τομέας εργασίας δεν παρουσίασαν καμιά στατιστικά σημαντική επίδραση με κάποιον παράγοντα, ενώ, αντίθετα, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, η οικογενειακή κατάσταση και η εργασιακή θέση επέδρασαν με ορισμένες μεταβλητές. Τα επίπεδα ΣΝ του εξεταζόμενου ιατρικού δυναμικού υπήρξαν ικανοποιητικά αλλά με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Όσον αφορά στις βασικές μεταβλητές δεν διαπιστώθηκε κάποια συσχέτιση μεταξύ τους, γεγονός που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Απαιτείται διενέργεια περαιτέρω ερευνών και σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά με μεγαλύτερο δείγμα (>100 ατόμων), για την εξαγωγή ασφαλέστερων πορισμάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ H συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης της πληροφορίας, που παρέχει το νέο τεχνολογικό περιβάλλον, αποτελεί μια απόλυτα σημαντική πρακτική στη μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο άσκησης της Ιατρικής στην Ιατρική βασισμένη στις ενδείξεις και προς τις πηγές πληροφόρησης επί ενδείξεων. Η τεκμηριωμένη πρακτική στην κλινική πράξη είναι σε θέση να επιτευχθεί αποτελεσματικά, με ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο της, όπως τη συναισθηματική συνιστώσα της ενσυναίσθησης και της αυτογνωσίας, και να συνδράμει αποφασιστικά στην εδραίωση μη συμβατικών διαγνωστικών μεθόδων, βελτιώνοντας την κλινική επάρκεια και την πιθανότητα παροχής των συσχετιζόμενων βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραμέτρων στον τρόπο της τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιατρικό προσωπικό, Νοσοκομείο Τρικάλων, Πληροφοριακή συμπεριφορά, Ποιότητα υπηρεσιών υγείας, Συναισθηματική νοημοσύνη, Τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής