Τελ. ενημέρωση:

   07-Dec-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, 790-796

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανεκτικότητα από το γαστρεντερικό και αποτελεσματικότητα της 2-ισοπροπυλ-5-μεθυλφαινόλης
στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας σε πειραματόζωα

T.A. Khan,1 M. Ashraf,1 Y. Haider,2 K. Mukhtar,2 H. Kamran3
1Faculty of Pharmacy, Hajvery University, Lahore,
2University of Lahore, Lahore,
3University of Karachi, Karachi, Πακιστάν

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της γαστρεντερικής ανεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας της 2-ισοπροπυλ-5-μεθυλφαινόλης στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας σε μοντέλα κουνελιού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Είκοσι οκτώ άρρενα υγιή αλφικά κουνέλια, ηλικίας 6–8 μηνών, διαχωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες τυχαία μετά από επαγωγή της νόσου, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του κέρματος. Η ομάδα Α συνιστούσε την ομάδα ελέγχου, η ομάδα Β νοσούσε, οι ομάδες Γ και Δ λάμβαναν παρακεταμόλη και 2-ισοπροπυλ-5-μεθυλφαινόλη, αντίστοιχα. Η μελέτη χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια της Φάσης Ι, προκλήθηκε οστεοαρθρίτιδα μετά από χορήγηση 4% διαλύματος παπαΐνης (0,2 mL) με υδροχλωρική (HCL) κυστεΐνη (0,1 mL) ως ενεργοποιητή, τις ημέρες 1, 4 και 7. Η ανάπτυξη της νόσου επιβεβαιώθηκε περαιτέρω με ακτινογραφική ανάλυση. Κατά τη διάρκεια της Φάσης ΙΙ, στα υποκείμενα χορηγήθηκαν παρακεταμόλη και 2-ισοπροπυλ-5-μεθυλφαινόλη. Ακτινογραφίες πραγματοποιούνταν κάθε 4 εβδομάδες και βιοχημικός έλεγχος στην αρχή και στο πέρας κάθε θεραπείας, αντίστοιχα. Οι βιοχημικές εξετάσεις περιλάμβαναν γενική αίματος, καθώς και έλεγχο νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας. Η ένταση του πόνου υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την κονίκλειο κλίμακα μορφασμού (Rabbit Grimace Scale). Όλα τα δεδομένα αναλύθηκαν με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 22.0, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ANOVA.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο πόνος εξαφανίστηκε μετά από 4 ημέρες σε όλες τις ομάδες. Οι ακτινογραφίες έδειξαν ότι η οστεοαρθρίτιδα είχε υποχωρήσει και επέστρεψε στο «0» με βάση την κλίμακα Kellgren-Lawrence στην ομάδα Δ. Η 2-ισοπροπυλ-5-μεθυλφαινόλη μείωσε σημαντικά τα επίπεδα της αλανινικής και της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης, καθώς και της αλκαλικής φωσφατάσης (p<0,001) και βελτίωσε τη νεφρική και την ηπατική λειτουργία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η 2-ισοπροπυλ-5-μεθυλφαινόλη είναι αποτελεσματική και καλά ανεκτή από το γαστρεντερικό σύστημα. Επί πλέον, είναι περισσότερο ασφαλής και αποτελεσματική στην αναστολή και στην αναστροφή της οστεοαρθρίτιδας σε πειραματικά μοντέλα κουνελιού. Η παρούσα μελέτη θα πρέπει πιθανόν να εφαρμοστεί και στον άνθρωπο.

Λέξεις ευρετηρίου: 2-ισοπροπυλ-5-μεθυλφαινόλη, Κουνέλι, Οστεοαρθρίτιδα, Παρακεταμόλη, Πόνος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής