Τελ. ενημέρωση:

   27-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 648-655

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύγκρουση και ασάφεια ρόλων μεταξύ ιατρών και νοσηλευτών στον δημόσιο τομέα υγείας της Κρήτης

M. Ροβίθης,1,2 Μ. Λιναρδάκης,1 Ν. Ρίκος,2 Α. Μερκούρης,3 Ε. Πατηράκη,4 Α. Φιλαλήθης1
1Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη,
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη,
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, Κύπρος,
4Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της σύγκρουσης και της ασάφειας ρόλων στους δημόσιους οργανισμούς υγείας της Κρήτης σύμφωνα με την αντίληψη των ιατρών και των νοσηλευτών που υπηρετούν σε αυτούς.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εφαρμόστηκε περιγραφική συγκριτική μελέτη σε 5 δημόσια γενικά νοσοκομεία, ένα πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο και σε 7 από τα 14 κέντρα υγείας, τα οποία επιλέχθηκαν με τυχαία μέθοδο. Εφαρμόστηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής τυχαίας δειγματοληψίας. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 75 ιατρών και 81 νοσηλευτών. Χρησιμοποιήθηκαν δύο κλίμακες ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων. Για την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν πολυμεταβλητές μέθοδοι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συνολική μέση βαθμολογία ήταν 3,20±1,30 για την ασάφεια ρόλων και 4,75±1,19 για τη σύγκρουση ρόλων. Οι γυναίκες παρουσίασαν αυξημένη μέση βαθμολογία ασάφειας ρόλων (p<0,05), καθώς επίσης και οι μικρότερες ηλικίες εργαζομένων (p<0,001). Οι νοσηλευτές κατέγραψαν υψηλότερη μέση βαθμολογία ασάφειας ρολών (3,48±0,14), ενώ, αντίθετα, το ιατρικό προσωπικό παρουσίασε υψηλότερη μέση βαθμολογία σύγκρουσης ρόλων (4,91±0,16). Η ανάλυση ανά επίπεδο φροντίδας υγείας έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν υψηλότερη μέση βαθμολογία ασάφειας σε σχέση με τους άνδρες (r=0,203, p<0,05). Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε επίσης μεταξύ των ιατρών και των νοσηλευτών (p<0,001), με τους νοσηλευτές να παρουσιάζουν υψηλότερη μέση βαθμολογία ασάφειας ρόλων σε σχέση με το ιατρικό προσωπικό στο σύνολο (3,48 έναντι 2,90, p=0,020), καθώς και στα κέντρα υγείας (3,29 έναντι 2,14, p<0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η υψηλή ασάφεια και η σύγκρουση ρόλων στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας. Η γνώση του βαθμού ασάφειας και της σύγκρουσης που καταγράφεται στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μελλοντική έρευνα και αποτελεσματική διοίκηση. Για τη μείωση του βαθμού ασάφειας και σύγκρουσης ρόλων, η διοίκηση θα πρέπει να εισάγει διεπιστημονικά προγράμματα, με στόχο την παροχή ποιοτικής φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασάφεια ρόλων, Διοίκηση υπηρεσιών υγείας, Ιατροί, Νοσηλευτές, Σύγκρουση ρόλων.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής