Τελ. ενημέρωση:

   05-Aug-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2017, 533-544

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Οι επιπτώσεις της ελληνικής οικονομικής κρίσης στους δείκτες δημόσιας υγείας
Γεννήσεις, θνησιμότητα και αυτοκτονίες

Σ. Προϊκάκη,1 Ε. Κοτσίκου,1 Γ.I. Λάμπρου1,2
1Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσια υγεία», Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
2Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Τα τελευταία έτη η Ελλάδα βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό ελήφθησαν και μέτρα για την περικοπή των δαπανών στην υγεία. Τα μέτρα αυτά είχαν κυρίως οριζόντιο χαρακτήρα και έγιναν αμιγώς με όρους χρηματοοικονομικούς. Δεν περιελάμβαναν προμελέτη, αλλά ούτε και αναδιάρθρωση του υφιστάμενου συστήματος. Ως εκ τούτου, είναι εμφανές ότι η δημοσιονομική προσαρμογή είχε επίδραση στη δημόσια υγεία και ειδικότερα σε συγκεκριμένους δείκτες αυτής. Για τον σκοπό αυτόν πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενώ επίσης συλλέχθηκαν δεδομένα από επίσημες στατιστικές αρχές. Τα δεδομένα υπέστησαν επεξεργασία και χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό δεικτών της υγείας. Βρέθηκαν συσχετίσεις, θετικές και αρνητικές, μεταξύ των μεταβλητών της δημόσιας υγείας. Οι γεννήσεις μειώθηκαν δραματικά λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής και διαπιστώθηκε εξαιρετικά θετική συσχέτιση μεταξύ των γεννήσεων, του αριθμού των τέκνων ανά μητέρα και του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ). Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η διαπίστωση θετικής συσχέτισης μεταξύ του ρυθμού μεταβολής των δεικτών θνησιμότητας και των δαπανών για την υγεία. Επίσης, βρέθηκε ότι υπάρχει ιδία δαπάνη, ύψους 2,8% του ΑΕΠ. Τέλος, διατυπώθηκε αιτιολογική σχέση μεταξύ των αυτοκτονιών και των επιπέδων απασχόλησης. Από την παρούσα μελέτη φάνηκε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά, αντίθετα, μεγέθυναν το πρόβλημα. Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν δεν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού απαιτείται γνώση των προβλημάτων της υγείας προκειμένου αυτά να επιλυθούν. Το βασικότερο εργαλείο για τη λήψη σωστών αποφάσεων και τη διαμόρφωση ορθών πολιτικών σχετικά με τη δημόσια υγεία είναι η ύπαρξη, η περισυλλογή και η χρήση των κατάλληλων στοιχείων, χωρίς τα οποία όλες οι εφαρμοζόμενες πολιτικές δεν είναι δυνατόν να έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημόσια υγεία, Δημοσιονομική προσαρμογή, Ελλάδα, Μνημόνιο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής