Τελ. ενημέρωση:

   05-Aug-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2017, 483-490

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράγοντες που επιδρούν στη συμπεριφορά ηλεκτρονικής αναζήτησης δεδομένων των επαγγελματιών υγείας

Π. Λιάλιου,1 Ι. Μαντάς,1 Ι. Παυλοπούλου,2 Π. Γαλάνης3
1Εργαστήριο Πληροφορικής Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Παιδιατρικό Ερευνητικό Εργαστήριο, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της επίγνωσης και της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών στην κλινική πράξη από τους επαγγελματίες υγείας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διενεργήθηκε μια συγχρονική μελέτη με ένα ερωτηματολόγιο ως εργαλείο μέτρησης της συμπεριφοράς των επαγγελματιών υγείας, της χρήσης των ηλεκτρονικών δεδομένων, των αιτιών και των εμποδίων της διαδικασίας ανάκτησης πληροφοριών. Για τη συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα ταυτόχρονα ηλεκτρονική και έντυπη διανομή του ερωτηματολογίου. Τον μελετώμενο πληθυσμό αποτελούσαν 439 ιατροί και νοσηλευτές από δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης υγείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν τα 38,9 έτη και ο μέσος αριθμός ετών προϋπηρεσίας τα 12,6 έτη. Οι επαγγελματίες υγείας με εμπειρία χρήσης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο χρησιμοποιούσαν συχνότερα τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (p<0,027). Επί πλέον, οι συμμετέχοντες με μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο σπουδών έβρισκαν συχνότερα την πληροφορία που αναζητούσαν στις βάσεις δεδομένων (p<0,001). Τα σημαντικότερα εμπόδια χρήσης των βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων συνιστούσαν η αδυναμία πρόσβασης και η κουλτούρα χρησιμοποίησης άλλων πηγών πληροφόρησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Απαιτείται να δοθεί περισσότερη τεχνική, εκπαιδευτική και οργανωτική υποστήριξη στους ιατρούς και στους νοσηλευτές ώστε να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για εξαγωγή γνώσης και πληροφορίας, με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανάκτηση πληροφοριών, Ηλεκτρονικά δεδομένα, Ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης πληροφοριών, Ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής