Τελ. ενημέρωση:

   05-Aug-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2017, 476-482

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιπολασμός της κατάθλιψης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
και συσχέτιση με προσδιοριστικούς παράγοντες

Σ. Νικολάου,1 Μ. Τσαγγαρίδου,1 Γ. Λαβράνος,2 Ζ. Κλεινάκη2
1Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Frederick University, Λευκωσία
2Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η εύρεση της συχνότητας της κατάθλιψης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ)/τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια στην Κύπρο και συσχέτιση αυτής με δημογραφικές, κοινωνικοοικονομικές και κλινικές-νοσολογικές παραμέτρους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η συγκεκριμένη μελέτη έχει χαρακτηριστικά περιγραφικής συγχρονικής ποσοτικής έρευνας επιπολασμού (cross-sectional), δεδομένου ότι συμπεριλήφθηκαν ασθενείς που έχουν καταγραφεί σε μια μεμονωμένη συνεδρία στα νοσηλευτήρια όπου παρακολουθούνται. Η συμμετοχή συνίστατο σε συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της μελέτης. Για τον υπολογισμό της ζητούμενης συχνότητας χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα HADS (κλίμακα άγχους και κατάθλιψης στο νοσοκομείο, Hospital Anxiety and Depression Scale).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η κατάθλιψη εμφανίστηκε με αυξημένο επιπολασμό σε ασθενείς με ΧΝΝ. Παράγοντες κινδύνου αποτέλεσαν η ηλικία και το είδος της θεραπείας, αλλά όχι το φύλο ή η διάρκεια νόσου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κατάθλιψη είναι σημαντικό πρόβλημα για τους Κύπριους νεφροπαθείς και συνιστά μια λανθάνουσα ανάγκη δημόσιας υγείας που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ).

Λέξεις ευρετηρίου: Αγχώδης διαταραχή, Κατάθλιψη, Κοινωνικοί καθοριστές υγείας, Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής