Τελ. ενημέρωση:

   05-Aug-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2017, 467-475

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο αντίκτυπος του εργασιακού άγχους στους επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Δ. Χάρος,1,5 Β. Κολυπέρα,2 Ε. Λαζαρίδου,3 Μ. Ανδριοπούλου,4 Β. Βιβιλάκη,5 Ε. Λιβάνης6
1Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγ. Σάββας», Αθήνα
2Εταιρεία Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Ασθενών, Αθήνα
3Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγ. Ανάργυροι», Αθήνα
4Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο», Αθήνα
5Τμήμα Μαιευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Αθήνα
6Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η ανάδειξη του εργασιακού άγχους στους επαγγελματίες υγείας στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και πώς αυτό επηρεάζει τους εργαζόμενους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα διεξήχθη με τη μορφή χορήγησης ερωτηματολογίων σε διάφορους επαγγελματίες υγείας, όπως μαίες, ψυχολόγους, νοσηλευτές κ.ά. Τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν ήταν 113. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει, συνολικά, 30 ερωτήσεις, σε μορφή κλίμακας Likert. Οι ερωτήσεις αναλύθηκαν μέσω του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 20, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ανάλυση της έρευνας. Οι κυριότερες δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ανάλυση διασποράς ANOVA, το cross-tabulation και Chi-square, οι δοκιμασίες Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilks, το test Statistics κ.λπ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειονότητα του δείγματος κατείχε έναν τίτλο σπουδών και ήταν ηλικίας 39–49 ετών. Το 79,6% των εργαζομένων ήταν μόνιμοι, ενώ το 77% του δείγματος ήταν γυναίκες. Ποσοστό 85,8% των εργαζομένων θεωρούσε ότι βίωνε stress και φοβόταν για την απώλεια της θέσης του λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ το 18,8% είχε ένα εργατικό ατύχημα που οφειλόταν στο εργασιακό άγχος. Αντίστοιχα, το 77,3% του δείγματος απάντησε ότι η αίσθηση της ευθύνης για τις ζωές των ασθενών τους δημιουργεί άγχος, το 72,6% ανέφερε ότι επιστρέφουν στο σπίτι τους πολύ κουρασμένοι, το 59,3% αισθάνονταν ανασφάλεια για τη διατήρηση της μονιμότητας των εργαζομένων, το 57,5% στο τέλος της εργασίας ένιωθαν εξαντλημένοι, το 57,2% είχε την αντίληψη ότι αν δεν έκαναν κάτι καλά θα είχαν επιπτώσεις, το 50% αισθάνονταν ότι ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους τελείωνε κ.λπ. Επί πλέον, παρατηρήθηκε ότι η ανασφάλεια για τη διατήρηση της μονιμότητας της εργασίας ήταν άμεσα συνυφασμένη με την αντίληψη ότι αν δεν έκαναν κάτι καλά οι εργαζόμενοι θα είχαν επιπτώσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τη συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος αναδείχθηκε ότι η οικονομική κρίση αύξησε το εργασιακό άγχος και τον φόβο απώλειας της εργασίας, στους ήδη επιβαρυμένους από το άγχος επαγγελματίες υγείας. Ως εκ τούτου, κρίνεται ως αδήριτη ανάγκη η λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διαχείριση του άγχους στις δομές υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Εργασιακό άγχος, Εργασιακό άγχος και ψυχική-σωματική υγεία, Εργασιακό άγχος στους επαγγελματίες υγείας, Οικονομική κρίση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής