Τελ. ενημέρωση:

   19-Jun-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(3), Μάιος-Ιούνιος 2017, 411-419

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Θεραπευτική αφήγηση στην ανακουφιστική φροντίδα, μια μέθοδος για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης

Ι. Βγενοπούλου,1 Π. Πρεζεράκος,2 Φ. Τζαβέλλα2
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη

Στην ανακουφιστική φροντίδα, κεντρικό στόχο της οποίας αποτελεί η διαχείριση του πόνου, απαιτούνται δεξιότητες προσεκτικής παρατήρησης και επίδειξη ευαισθησίας και κατανόησης. Οι αφηγήσεις των ασθενών αλλά και των φροντιστών τους χρησιμεύουν στην καλλιέργεια της διαπροσωπικής επαφής με τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, δημιουργώντας μια σχέση πλήρους νοήματος. Αναγνωρίζονται οι ανάγκες του ασθενούς και με αυτόν τον τρόπο παρέχεται ολιστική φροντίδα, αλλά και βοήθεια, προκειμένου ο ασθενής να βρει λόγους για να ελπίζει. Η χρήση της αφήγησης ως εργαλείου στην ανακουφιστική φροντίδα προσφέρει την ευκαιρία κατανόησης του εσωτερικού, φαινομενολογικού κόσμου του άτομου. Με την εξωτερίκευση των σκέψεων και των συναισθημάτων αναπτύσσεται η αυτογνωσία με ταυτόχρονη μείωση της συναισθηματικής δυσφορίας, ενώ επί πλέον μέσα από κάθε αφήγηση και ακρόαση προσεγγίζεται η εμπειρία του πόνου. Η παρούσα ανασκόπηση επιχειρεί μια κατ' αρχάς διερεύνηση της σχέσης ανακουφιστικής φροντίδας και αφήγησης, μέσω βασικών εννοιολογικών πληροφοριών σχετικά με τον ρόλο και τη σημασία της θεραπευτικής αφήγησης ως ενός πλαισίου για την προσέγγιση και τη φροντίδα ασθενών που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας και όχι μόνο.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανακουφιστική φροντίδα, Διήγηση ιστοριών, Ενσυναίσθηση, Θεραπευτική αφήγηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής