Τελ. ενημέρωση:

   19-Jun-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(3), Μάιος-Ιούνιος 2017, 343-362

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διασύνδεση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα
Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης

Μ. Καραγιάννη, Δ. Σηφάκη-Πιστόλλα, Β.Ε. Χατζέα, Μ. Τριγώνη, Α. Κούτης, Ε. Πιτέλου, Χ. Λιονής
Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

ΣΚΟΠΟΣ H περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των επιπέδων διασύνδεσης των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φροντίδας, με τη χρήση ενιαίων προτύπων-διαδικασιών ποιότητας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στo πλαίσιο ενός εθνικού προγράμματος, χρηματοδοτούμενου στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) στον άξονα του επιχειρηματικού προγράμματος «Διοικητικής μεταρρύθμισης 2007–2013», με τίτλο «Λειτουργική διασύνδεση δομών ΠΦΥ» και κωδικό 337424 στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ). Το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο κατηύθυνε τη μελέτη περιλαμβάνει τρία επίπεδα και δέκα διαστάσεις της ΠΦΥ. Χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαλεία αποτίμησης των επιπέδων διασύνδεσης και ποιότητας υπηρεσιών υγείας: το έγκυρο ερωτηματολόγιο "Primary Care Assessment Tool (PCAT) – short version" του Primary Care Policy Center for Underserved Populations, Johns Hopkins University, καθώς και ένα συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο που δημιούργησε η ερευνητική ομάδα μετά από ανασκόπηση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας και σύνθεση μετά από επιλογή στοιχείων από άλλα ερωτηματολόγια. Στη μελέτη συμμετείχαν 124 δομές ΠΦΥ της επικράτειας, οι οποίες επιλέχθηκαν κατόπιν τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μιας πεντάβαθμης κλίμακας Likert (1: ελάχιστη, 2: πτωχή, 3: βασική, 4: μερική και 5: μέγιστη διασύνδεση) και ενός αλγόριθμου πολλαπλών κριτηρίων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειονότητα των δομών κυμαινόταν μεταξύ βασικής και μερικής διασύνδεσης, ενώ ένα μικρό ποσοστό (5%) βρισκόταν σε επίπεδο πτωχής διασύνδεσης. Ως προς τις διαστάσεις της ΠΦΥ, υψηλότερα επίπεδα λειτουργικής διασύνδεσης παρουσίασε η «συνέχεια στην παροχή φροντίδας υγείας» με 80% των δομών να εμφανίζουν μερική έως και μέγιστη λειτουργική διασύνδεση. Αντίθετα, οι διαστάσεις που απαιτούσαν σημαντική και άμεση βελτίωση ήταν οι «οικονομικές συνθήκες του συστήματος ΠΦΥ» και η «ποιότητα υπηρεσιών ΠΦΥ». Στην πλειονότητα των δομών, η διασύνδεση ως προς τις «οικονομικές συνθήκες του συστήματος ΠΦΥ» βρισκόταν σε επίπεδο κάτω της βασικής, με 73% των δομών ΠΦΥ να παρουσιάζουν πτωχή διασύνδεση ως προς το χαρακτηριστικό «σύστημα αποζημιώσεων του ανθρώπινου δυναμικού».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην Ελλάδα υπάρχουν δομές ΠΦΥ υψηλής ετερογένειας όσον αφορά στο επίπεδο διασύνδεσής τους. Με στοχευμένες ενέργειες μπορεί να βελτιωθεί το επίπεδο διασύνδεσής τους ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Λειτουργική διασύνδεση, Ποιότητα φροντίδας υγείας, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Συνέχεια φροντίδας ασθενούς, Συντονισμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής