Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2017, 236-243

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ικανοποίηση των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της μονάδας υγείας
του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) Κιλκίς

Ε. Φρεγγίδου,1 Π. Γαλάνης,2 Μ. Ζαφειροπούλου,3 Γ. Διακουμής,4 Ρ. Παπαδόπουλος,5 Α. Παπαγιάννη,5 Μ. Θεοδώρου6
1Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Περιφερειακή Διεύθυνση Κιλκίς, Κιλκίς
2Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
4Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
5Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, Μονάδα Βέροιας, Βέροια
6Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της ικανοποίησης των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των μονάδων υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) σε ένα νομό της περιφέρειας, καθώς και η εύρεση των προσδιοριστών της εν λόγω ικανοποίησης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εκπονήθηκε μια συγχρονική μελέτη από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του 2015. Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελείτο από 181 άτομα, ηλικίας ≥18 ετών, που ήταν χρήστες των υπηρεσιών της μονάδας υγείας του ΠΕΔΥ Κιλκίς κατά το τελευταίο έτος. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε εθελοντικά από τους συμμετέχοντες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το επίπεδο συνολικής ικανοποίησης ήταν σχετικά χαμηλό (48,6%). Σύμφωνα με την πολυμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση, οι έγγαμοι είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία ικανοποίησης από τον χρόνο αναμονής ραντεβού και εξέτασης, ενώ η αύξηση της ηλικίας και η μείωση του μορφωτικού επιπέδου σχετίζονταν με αύξηση της βαθμολογίας ικανοποίησης από τους ιατρούς. Επί πλέον, η αύξηση της ηλικίας, η αύξηση της βαθμολογίας ικανοποίησης από τους χρόνους αναμονής ραντεβού και εξέτασης, η αύξηση της βαθμολογίας ικανοποίησης από τους ιατρούς και η αύξηση της συχνότητας σύστασης της μονάδας στο οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον σχετίζονταν με αύξηση της βαθμολογίας συνολικής ικανοποίησης. Προβληματικές συνιστώσες υπήρξαν η μειωμένη συχνότητα χρήσης της μονάδας, η στροφή των χρηστών σε ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η σύντομη διάρκεια της επίσκεψης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ, εφαρμόζοντας τον κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασμό και λαμβάνοντας τις απαιτούμενες πολιτικές αποφάσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Ικανοποίηση, Ποιότητα, Προσδιοριστής, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Υπηρεσία υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής