Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2017, 221-228

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μετεγχειρητικές επιπλοκές και ποιότητα ζωής μετά από μείζονες ενδοκοιλιακές επεμβάσεις

Δ. Μαντάς,1 Χ. Καρούνη,2 Ε. Αντωνίου,1 Ζ. Γαρουφαλιά,1 Ι. Σπυρόπουλος,2 Γ. Κουράκλης1
1Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή των μετεγχειρητικών επιπλοκών μετά από μεταμόσχευση ήπατος και μείζονες ογκολογικές επεμβάσεις, η διερεύνηση συσχέτισής τους με την προεγχειρητική κατάσταση των ασθενών και με τον χρόνο διασωλήνωσης και παραμονής στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Ο προσδιορισμός της ποιότητας ζωής των δύο ομάδων σε χρονικό διάστημα >7 έτη μετά τη χειρουργική επέμβαση, η σύγκριση των δύο ομάδων μεταξύ τους και με τον γενικό πληθυσμό.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Αναδρομική μελέτη που εξέτασε δύο ομάδες ασθενών, 32 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος και 32 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μείζονες ογκολογικές επεμβάσεις. Οι ασθενείς νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ για τουλάχιστον 3 ημέρες. Για τον προσδιορισμό της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SF-36, το οποίο συμπληρώθηκε μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι συχνότερες επιπλοκές σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση ήπατος ήταν οι λοιμώξεις (78,1%), ενώ στη δεύτερη ομάδα συχνότερες ήταν οι νεφρολογικές επιπλοκές (46,9%), ακολουθούμενες από καρδιαγγειακές επιπλοκές (43,8%) και από λοιμώξεις (34,4%). Όσον αφορά στην ποιότητα ζωής, υπήρξαν σημαντικές διαφορές μόνο αναφορικά με τη διάσταση «ψυχική υγεία». Η ποιότητα ζωής στις υπόλοιπες διαστάσεις ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών. Για ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος, η βαθμολογία στη διάσταση «σωματικός ρόλος» ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με αυτή του γενικού πληθυσμού, ενώ για ασθενείς με όγκο γαστρεντερικού η βαθμολογία στις διαστάσεις «σωματική λειτουργικότητα», «σωματικός ρόλος», «ρόλος συναισθηματικός» και «ψυχική υγεία» ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με εκείνη του γενικού πληθυσμού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Απαιτείται έγκαιρη αναγνώριση των επιπλοκών μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις, ώστε να σχεδιάζεται άμεσα η στρατηγική αντιμετώπισής τους και να μειώνεται η νοσηρότητα και η θνητότητα των ασθενών. Εκτός από την επιβίωση, θα πρέπει να υπολογίζεται στον σχεδιασμό της θεραπείας κάθε ασθένειας και η αναμενόμενη ποιότητα ζωής, έτσι ώστε ο ασθενής να λαμβάνει πληρέστερη ενημέρωση για τους τρόπους αντιμετώπισης της ασθένειάς του.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιπλοκές, Μεταμόσχευση ήπατος, Ποιότητα ζωής, Χειρουργική γαστρεντερικού συστήματος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής