Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2017, 181-190

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η δράση των στατινών στη μεταβολική οδό του μεβαλονικού οξέος
και νεότερα δεδομένα για την επίδρασή τους σε σημαντικά συστήματα του οργανισμού

Γ. Μπαζούκης, Σ. Σαββανής, Α. Γιαλούρης
Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς», Αθήνα

Οι στατίνες είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα που συμβάλλουν τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Η δράση τους επάγεται μέσω της παρεμπόδισης της οδού του μεβαλονικού οξέος. Ωστόσο, πέρα από την αναστολή της σύνθεσης χοληστερόλης, οι στατίνες επηρεάζουν παράπλευρα μονοπάτια της οδού του μεβαλονικού οξέος, οδηγώντας έτσι στις επιπρόσθετες δράσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας φαρμάκων. Στόχος της παρούσας ανασκόπησης είναι η περιγραφή των συνεπειών της αναστολής της οδού του μεβαλονικού οξέος από τη χρήση των στατινών, καθώς και η αναφορά νεότερων δεδομένων από την επίδραση των στατινών στα συστήματα του οργανισμού.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναστολείς HMG-CoA, Μονοπάτι μεβαλονικού οξέος, Στατίνες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής