Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2017, 173-180

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Προγράμματα συμβουλευτικής για διακοπή καπνίσματος σε ενήλικες

Σ. Γρατσάνη,1,2 Δ. Λεοντάρη,1,2 Β. Ζήση1
1Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα
2Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Τρικάλων, Τρίκαλα

Η διακοπή καπνίσματος είναι μια δύσκολη προσπάθεια, που έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας όταν γίνεται μέσα σε οργανωμένο πρόγραμμα. Tα προγράμματα διακοπής καπνίσματος που εφαρμόζουν τη συμβουλευτική υποστήριξη με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών είναι περισσότερο αποτελεσματικά όσον αφορά στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος, τη διαχείριση της επιθυμίας για κάπνισμα και τη διατήρηση της αποχής, συγκριτικά με τα προγράμματα εκείνα στα οποία απουσιάζει η συμβουλευτική. Η αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής παρατηρείται σε όποια μορφή και αν αυτή λαμβάνει: ατομική, ομαδική, βραχεία, εντατική, συνδυασμένη με άλλη θεραπεία, μέρος σύντομης παρέμβασης, σε πλαίσιο κοινοτικό ή εργασιακό, διά ζώσης, τηλεφωνικά ή διαδικτυακά, ενώ έχει φανεί ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ομαδικών και ατομικών παρεμβάσεων. Η συμβουλευτική στα προγράμματα διακοπής καπνίσματος, η οποία είναι παρακινητική και δίνει έμφαση στην ψυχολογική υποστήριξη, στα κίνητρα, στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον εαυτό, στην κοινωνική υποστήριξη και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, αποδεικνύεται βοηθητική σ' ό,τι αφορά στη μείωση των αντιλαμβανόμενων δυσκολιών σχετικά με τη διακοπή, στην ενίσχυση της πίστης στην επιτυχία της προσπάθειας διακοπής και στην αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητας, παράγοντες που συμβάλλουν στη διακοπή του καπνίσματος. Επίσης, βοηθητική προς την κατεύθυνση της διακοπής καπνίσματος είναι η συμβουλευτική που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το παθητικό κάπνισμα και τις συνέπειες που έχει αυτό στους άλλους. Τέλος, η συμβουλευτική μπορεί να διασφαλίσει μεγαλύτερη αποχή από το κάπνισμα, εάν παρασχεθεί αμέσως μετά την ημέρα της διακοπής απ' ό,τι εάν παρασχεθεί προηγουμένως.

Λέξεις ευρετηρίου: Διακοπή καπνίσματος, Συμβουλευτική, Ψυχολογική υποστήριξη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής