Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2017, 151-164

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Mέθοδοι ενημέρωσης ασθενών με καρκίνο και η ενημερωμένη συναίνεση

Δ. Αλαμάνου, Ν. Φώτος, Η. Μπροκαλάκη-Πανανουδάκη
Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η ενημέρωση των ασθενών έχει αποτελέσει, στη σύγχρονη εποχή, αντικείμενο πολλών ερευνητικών μελετών σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες ασθενών. Οι πρακτικές ενημέρωσης στις διάφορες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, ποικίλλουν, καθώς και οι ανάγκες ενημέρωσης των ασθενών, οι οποίες σύμφωνα με μελέτες εξατομικεύονται και σαφώς επηρεάζονται από διάφορους δημογραφικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Ωστόσο, η ενημέρωση αλλά και η ενημερωμένη συναίνεση των ασθενών με καρκίνο προστατεύονται παγκόσμια από σαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις. Ένας από τους σπουδαιότερους λόγους, εν τούτοις, που στη χώρα μας υποεκτιμάται η ανάγκη του ασθενούς για ενημέρωση είναι η ίδια η ανεπάρκεια των επαγγελματιών υγείας να προσεγγίσουν αποτελεσματικά το θέμα. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση αποτελεσματικών μεθόδων ενημέρωσης των ασθενών με καρκίνο, βάσει διεθνών μελετών, η αναφορά των εμποδίων που συνήθως σχετίζονται με τη διαδικασία ενημέρωσης και η προώθηση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας στην ενημέρωση και στη λήψη ενημερωμένης συναίνεσης των ασθενών. Μια από τις μεθόδους ενημέρωσης των ασθενών, που φαίνεται να είναι η πλέον αποτελεσματική, εύχρηστη και κατανοητή, είναι το πρωτόκολλο έξι βημάτων "SPIKES", μέθοδος η οποία καθοδηγεί τον επαγγελματία υγείας στην αντίληψη και στην ικανοποίηση των αιτημάτων του ασθενούς, στην ανακοίνωση των δυσάρεστων νέων και, τελικά, στην επιλογή θεραπευτικού πλάνου που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του, μετά από ενημερωμένη συναίνεση.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανάγκες ενημέρωσης, Ενημερωμένη συναίνεση, Καρκινοπαθείς, Μέθοδοι ενημέρωσης, Νομοθεσία, Ογκολογία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής