Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 91-99

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η διερεύνηση των ιατρο-κοινωνικών δομών στην κάλυψη των αναγκών υγείας σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Α. Γούλα, Β. Γιαννοπούλου, Π. Μαγούλη, Μ. Ντάκου, Ν. Υφαντόπουλος
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση του έργου που παρέχουν τα κοινωνικά και τα δημοτικά ιατρεία-φαρμακεία προς ασθενείς ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των εν λόγω ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ιατρείων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη αποτελείτο από δύο διακριτές ερευνητικές προσεγγίσεις: μια ποιοτική και μια ποσοτική. Η ποιοτική έρευνα διενεργήθηκε με τη μέθοδο της δομημένης συνέντευξης σε 6 υπεύθυνους ιατρείων. Η ποσοτική έρευνα αφορούσε στην εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών-ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των κοινωνικών και των δημοτικών ιατρείων-φαρμακείων. Η έρευνα διήρκεσε 3 μήνες και το δείγμα της έρευνας ανήλθε σε 229 ασθενείς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα κοινωνικά και στα δημοτικά ιατρεία-φαρμακεία είναι η παροχή φαρμάκων και η διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων. Οι βασικές κατηγορίες των ατόμων που εξυπηρετούνται, στα υπό εξέταση ιατρεία, είναι ανασφάλιστοι, άποροι, άνεργοι, ηλικιωμένοι χαμηλού εισοδήματος και μετανάστες. Τα συγκεκριμένα ιατρεία-φαρμακεία εξυπηρετούν 50–300 άτομα εβδομαδιαία. Ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών αναφορικά με το ιατρικό προσωπικό, τους υπόλοιπους εθελοντές, τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων, τον ιατρικό εξοπλισμό και τον περιβάλλοντα χώρο του ιατρείου κυμάνθηκε σε ποσοστό 94,8–98,8%, γεγονός που απέδειξε τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης των ερωτώμενων τόσο από το ανθρώπινο δυναμικό όσο και από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας των κοινωνικών ιατρείων-φαρμακείων και των δημοτικών ιατρείων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αναλυτική και ερμηνευτική συνεισφορά της παρούσας έρευνας εκτείνεται, εκτός από την επαλήθευση των ποιοτικών προσφερομένων υπηρεσιών των ιατροκοινωνικών δομών και του μέγιστου βαθμού ικανοποίησης των ασθενών, στην ανάδειξη του ανθρωποκεντρικού προσανατολισμού άσκησης της Ιατρικής μέσω της συλλογικής προσπάθειας και του εθελοντισμού, και στην ανάδειξη της ολιστικής προσέγγισης της υγείας του ασθενούς, στηρίζοντάς τον σε επίπεδα αφ' ενός κοινωνικο-ψυχολογικά και αφ' ετέρου σχέσεων με τη δημιουργία νέων κοινωνικών αξιών και αντιλήψεων για την εργασία, το κέρδος και την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημοτικό ιατρείο, Εθελοντισμός, Κοινωνικό ιατρείο, Κοινωνικό φαρμακείο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής