Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 86-90

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναστροφή της συσσώρευσης αιμοπεταλίων μέσω προσθήκης αμικασίνης in vitro

Β. Κωνσταντινίδου,1 E. Βαγδατλή,2 Φ. Ελευθερίου,1 A. Τσικόπουλος,3 A. Σερεμετίδου,1 Φ. Δουτσαρίδου,1 A. Ζουριδάκη1
1Αιματολογικό Εργαστήριο, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,
2Αιματολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη,
3Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Nα διερευνηθεί εάν η αμικασίνη μπορεί να διαλύσει τους σωρούς αιμοπεταλίων που προκλήθηκαν από τεχνικό σφάλμα, ώστε να καταστεί δυνατή η καταμέτρησή τους.

ΥΛΙΚO-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε 66 δείγματα αίματος μετρήθηκαν τα αιμοπετάλια σε αιματολογικό αναλυτή και κατόπιν προκλήθηκε συσσώρευση αιμοπεταλίων με την προσθήκη CaCl2. Μετά τη δημιουργία αιμοπεταλιακών σωρών, η ύπαρξη των οποίων επιβεβαιώθηκε με μικροσκόπηση επιχρίσματος αίματος, επαναμετρήθηκαν τα αιμοπετάλια των δειγμάτων. Στη συνέχεια, σε κάθε δείγμα προστέθηκε αμικασίνη σε αναλογία 20 mg/mL αίματος και επαναμετρήθηκαν τα αιμοπετάλια σε 2 και 6 ώρες, ενώ παράλληλα εκτιμήθηκε ο αριθμός τους από επίχρισμα αίματος. Με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 21.0, έγινε σύγκριση των τιμών των αιμοπεταλίων με το One-Way-Anova test και το t-paired test.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο 90% των δειγμάτων τα αιμοπετάλια αυξήθηκαν >50% της αρχικής τους τιμής και στο επίχρισμα παρατηρήθηκε μερική μέχρι πλήρης διάλυση των σωρών. Στο σύνολο των δειγμάτων η αύξηση ήταν σταδιακή και στατιστικά πολύ σημαντική (p<0,001), ανερχόμενη σε 23–100% (διάμεσος: 86%).

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοπετάλια, Αμικασίνη, Αριθμός αιμοπεταλίων, Σωροί αιμοπεταλίων, Φλεβοκέντηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής