Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 75-85

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κοινωνική τάξη και ψυχική υγεία
Εμπειρικά ευρήματα μιας συγκριτικής μελέτης

Α. Ζήση,1 Γ. Σταλίδης,2 Α. Μπένος3
1Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη
2Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα συγκριτική μελέτη εξέτασε την ψυχική υγεία κατοίκων που διέμεναν σε κοινωνικοοικονομικά αντιθετικές αστικές περιοχές κατά την περίοδο της βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στη χώρα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Κατά την εκπόνηση της συγχρονικής μελέτης διεξήχθησαν 312 ατομικές –πρόσωπο με πρόσωπο– δομημένες συνεντεύξεις, οι οποίες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών πτυχών της ανθρώπινης δραστηριότητας και της καθημερινής εμπειρίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εφαρμόζοντας την παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών ώστε να αναδειχθούν οι σύνθετες σχέσεις ανάμεσα σε ομάδες πολλών μεταβλητών, καθώς και οι παράγοντες που εξηγούν τις σχέσεις αυτές, βρέθηκε ότι οι ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις είναι σημαντικά πιο ευπρόσβλητες στο βίωμα χρόνιων δυσχερειών, ανεπιθύμητων γεγονότων ζωής και ψυχικής καταπόνησης συγκριτικά με τις προνομιούχες ομάδες των υψηλά ειδικευμένων μισθωτών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η όξυνση των ταξικών αντιθέσεων στην ψυχική υγεία κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης υποδεικνύει την ανάγκη εφαρμογής πολιτικών με βάση τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προστασίας των εργασιακών σχέσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Κοινωνική τάξη, Παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών, Συγκριτική μελέτη, Ψυχική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής