Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 65-74

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ανέργων σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Ε.Α. Μεχίλι,1 Α. Καλοκαιρινού,2 Δ. Καϊτελίδου,3 Π. Γαλάνης,3 Μ. Διομήδους4
1Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
2Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Νοσηλευτική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας, Νοσηλευτική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (ΣΥΠΖ) των ανέργων στην Ελλάδα την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η παρούσα έρευνα ήταν μια συγχρονική μελέτη. Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελείτο από 396 άνεργα άτομα (δείγμα ευκολίας). Το ερωτηματολόγιο Short Form-36v2 (SF-36v2) επιλέχθηκε στην εν λόγω μελέτη για την αξιολόγηση της ΣΥΠΖ των ανέργων. Η ανάλυση διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 22.0, ενώ όλοι οι έλεγχοι ήταν αμφίπλευροι και διεξήχθησαν σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική για την ανάλυση των δεδομένων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση ηλικία του μελετώμενου πληθυσμού ήταν τα 33,8 έτη (τυπική απόκλιση, ΤΑ=12,3 έτη). Το 55,1% ήταν γυναίκες και το 44,9% άνδρες. Στη διάσταση «σωματική λειτουργικότητα» η μέση βαθμολογία ήταν 51,25 (ΤΑ=7,9), στη διάσταση «σωματικός ρόλος» 48,6 (ΤΑ=6,98) και στη διάσταση «σωματικός πόνος» 47,9 (ΤΑ=11,0). Σε πολυμεταβλητή ανάλυση, το φύλο, η ηλικία, το χρόνιο πρόβλημα υγείας, η υπηκοότητα, η συγκατοίκηση και η εμφάνιση προβλήματος πρόσβασης βρέθηκαν να σχετίζονται τουλάχιστον με μία διάσταση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανεργία έχει ως αποτέλεσμα πολλές αρνητικές συνέπειες για την υγεία και οδηγεί στη μείωση της ΣΥΠΖ, καθώς και στην επιδείνωση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής κατάστασης. Τα προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης χρόνιων νοσημάτων οφείλουν να ενσωματωθούν στα προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Οι πολιτικές υγείας πρέπει να εστιάσουν στη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης και της παροχής υπηρεσιών υγείας σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανεργία, Ελλάδα, Οικονομική κρίση, Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής