Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 58-64

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα δύο σοβαρότερα προβλήματα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος των ιατρικών σχολών της χώρας,
που εντόπισαν 803 φοιτητές τους, μπορούν να λυθούν άμεσα

Κ. Δήμα,1 Α.Λ. Παναγιωτοπούλου,2 Α. Γιατρά,3 Ε. Δημητριάδου,4 Π. Δημητροπούλου,5 Γ. Καββαδία,2 Ο. Κονταξή,1
Ν. Κτενόπουλος,5 Ε. Μπαλταγιάννη,6 Α. Μπιλάλη,7 Κ. Σταυράτη,4 Π. Χατζηδάφνης,2 Δ. Καραντούλα,6 Γ. Δημολιάτης6

1Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
3Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
4Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα
5Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
6Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
7Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Οι φοιτητές επηρεάζονται από το εκπαιδευτικό περιβάλλον (ΕΠ), το οποίο μπορεί να αποθαρρύνει τη γνώση και την απόδοσή τους ή να την ενισχύσει. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μέτρηση της ποιότητας του ΕΠ των ιατρικών σχολών της χώρας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο DREEM (Dundee Ready Education Environment Measure), ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο μέτρησης των αντιλήψεων των φοιτητών για το ΕΠ των σχολών τους, διακινήθηκε ηλεκτρονικά στους φοιτητές όλων των ετών, όλων των ιατρικών σχολών της χώρας. Αποτελείται από 50 ερωτήσεις για αντίστοιχες όψεις του ΕΠ που ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες περιγράφουν τις αντιλήψεις των φοιτητών για τους παράγοντες «μάθηση», «καθηγητές», «ακαδημαϊκή επίδοση», «ατμόσφαιρα», «κοινωνική ζωή». Για κάθε ερώτηση, κατηγορία και συνολικά υπολογίστηκε στην οικεία κλίμακα 0–10 ο μέσος βαθμός, που ερμηνεύεται ως εξής: 0–2,4 πολύ αρνητικό ΕΠ, 2,5–3,9 αρνητικό, 4–4,9 μάλλον αρνητικό, 5–5,9 μάλλον θετικό, 6–7,4 θετικό, 7,5–10 πολύ θετικό ΕΠ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Απάντησαν 803 φοιτητές (330) και φοιτήτριες (468) όλων των σχολών (Θεσσαλονίκης 179, Ιωαννίνων 157, Αθήνας 100, Θεσσαλίας 95, Πάτρας 92, Κρήτης 91, Θράκης 89), όλων των ετών σπουδών (Α: 170, Β: 121, Γ: 144, Δ: 125, Ε: 109, ΣΤ: 94, στο πτυχίο: 40). Το δείγμα ήταν στατιστικά μη αντιπροσωπευτικό. Βαθμολόγησαν συνολικά το ΕΠ με 5,1, τους καθηγητές 5,4, την ακαδημαϊκή επίδοση 5,4, την κοινωνική ζωή 5,3, την ατμόσφαιρ α 5,2 και τη μάθηση 4,5. Ιδιαίτερα αρνητικές όψεις ήταν: Οι καθηγητές πληροφορούν τον φοιτητή για την πρόοδό του (1,5), ανυπαρξία υποστηρικτικών δομών για τους φοιτητές που αγχώνονται (2,1), βαριούνται στα μαθήματα (3,3), η διδασκαλία δίνει έμφαση στην αποστήθιση δεδομένων αντί στην κριτική σκέψη (3,4), οι φοιτητές δεν μπορούν να απομνημονεύσουν όσα χρειάζονται (3,9). Ιδιαίτερα καλές ήταν: Το σπίτι που διαμένουν είναι ευχάριστο (7,7), έχουν καλούς φίλους (7,6), οι καθηγητές κατέχουν το αντικείμενό τους (7,2), έχουν καλή κοινωνική ζωή (7,0), έχουν την πεποίθηση ότι θα περάσουν τα μαθήματά τους (6,8), νιώθουν κοινωνικά άνετα στην τάξη (6,7), η όλη εμπειρία δεν είναι απογοητευτική (6,6).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι φοιτητές αντιλαμβάνονταν το ΕΠ των σχολών τους σχεδόν στο όριο μετάπτωσης (5) από τη θετική στην αρνητική περιοχή με σοβαρά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι αντιλήψεις τους για τη μάθηση, ιδιαίτερα, ήταν κάτω από το όριο αυτό (4,5). Ιδιαίτερα θετικές όψεις εντοπίστηκαν στην εξωσχολική πλευρά του ΕΠ, ενώ ιδιαίτερα αρνητικές στην καρδιά της εσωσχολικής – όπου απαιτούνται τεκμηριωμένα αποτελεσματικά μέτρα. Οι δύο χειρότερες όψεις μπορούν να βελτιωθούν άμεσα. Η συστηματική ετήσια μέτρηση της ποιότητας του ΕΠ θα έδινε τα αναγκαία δεδομένα για εφαρμογή τεκμηριωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση ιατρικής σχολής, DREEM, Εκπαιδευτικό περιβάλλον/κλίμα, Ελλάδα, ΜΠΟΡΩ!, Προπτυχιακή εκπαίδευση, Φοιτητής Ιατρικής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής