Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 49-57

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η προστιθέμενη αξία των μετρήσεων ικανοποίησης των ασθενών

Α. Γούλα,1 Μ. Σαρρής,1 Γ. Πιερράκος,1 Ν. Σπυρόπουλος,1 Κ. Βουρλιώτου,2 Ι. Νικολαδός1
1Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα
2Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της αναγκαιότητας διεξαγωγής ερευνών μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας και η εκτίμηση της πολλαπλής χρησιμότητάς τους στην αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα ακολούθησε την ποιοτική μέθοδο προσέγγισης του ερευνητικού πεδίου με τη διενέργεια συνεντεύξεων και τη χρήση οδηγού συνέντευξης. Το δείγμα αφορούσε στη διερεύνηση της γνώμης των υπευθύνων των γραφείων ποιότητας σε 59 δημόσια νοσοκομεία των 7 υγειονομικών περιφερειών (ΥΠΕ) της χώρας. Η συλλογή δεδομένων διήρκεσε ένα εξάμηνο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η έρευνα ανέδειξε ως κύριο εύρημα ότι σχεδόν το σύνολο του δείγματος (98,2%) εκτίμησε πως η διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών συνιστά έναν σημαντικό παράγοντα επίγνωσης που μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι μονάδες υγείας στην καθημερινή τους λειτουργία. Μεταξύ των άλλων ερευνητικών ευρημάτων διαπιστώθηκε ότι ένα σημαντικό ποσοστό (66,1%) των νοσοκομείων του δείγματος χρησιμοποιούσε δόκιμη μεθοδολογία μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών και η πλειονότητα του δείγματος (66,7%) θεώρησε ότι οι ασθενείς αποδέχονται θετικά τις έρευνες μέτρησης της ικανοποίησης αυτών των ιδίων. Ωστόσο, απαιτείται συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ασθενών για τη διεξαγωγή των εν λόγω ερευνών (96,5%). Βασική παράμετρος στη διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ασθενών θεώρησαν ότι είναι η ενεργοποίηση των επαγγελματιών υγείας (98,2%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα κύρια ερευνητικά ευρήματα καταλήγουν στην εκφρασθείσα από σχεδόν το σύνολο του δείγματος επιθυμητή και αποδεκτή αναγκαιότητα διεξαγωγής των ερευνών σχετικά με την αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών. Μέσω των αποτελεσμάτων τους μπορούν να εντοπιστούν με εγκυρότητα και να αντιμετωπιστούν με αξιοπιστία τα περισσότερα από τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων, αποσκοπώντας στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Βασική, ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ανάδειξη της πολλαπλής χρησιμότητας των μετρήσεων της ικανοποίησης των ασθενών είναι η συστηματική ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των ίδιων των ασθενών αφ' ενός και αφ' ετέρου η ενεργή αποδοχή και υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω ερευνών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ικανοποίηση ασθενών, Νοσοκομειακή περίθαλψη, Ποιότητα υπηρεσιών υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής