Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 123-126

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Φαρμακευτική αγωγή στο νοσοκομείο
Δυσκολίες και λάθη

Κ. Καλλιανίδου,1 Μ. Κιάκου,2 Ν. Τσουκαλάς2
1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
2Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Οι σύγχρονες υπηρεσίες υγείας είναι πολυδιάστατες και ενέχουν πολλαπλή αλληλεπίδραση μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας. Έτσι, κάθε φροντίδα, διαγνωστικός χειρισμός ή θεραπεία περιέχει την πιθανότητα του λάθους. Τα λάθη αναπόφευκτα συμβαίνουν. Τα φαρμακευτικά λάθη αποτελούν την πλειοψηφία του συνόλου των νοσοκομειακών λαθών, δημιουργώντας ηθικά, επιστημονικά, νομικά και πρακτικά ζητήματα. Ο νοσηλευτής, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον ασθενή, εμπλέκεται κατά πλειοψηφία στα λάθη κατά τη χορήγηση φαρμάκων. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η αναφορά των βασικότερων διαδικασιών οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην εμφάνιση του φαρμακευτικού λάθους, καθώς και η επεξήγηση των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτό και οι οποίοι προέκυψαν από συμπεράσματα προηγούμενων εργασιών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασφάλεια ασθενών, Ποιότητα υπηρεσιών υγείας, Φαρμακευτικό λάθος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής