Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 113-122

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους μετανάστες κατά την υποδοχή τους στην Ελλάδα
Σχεδιασμός αυτής σε πολυϊατρείο μη κυβερνητικής οργάνωσης

Σ. Τερζούδης,1 Π. Μπογιατζίδης,1,2 Π. Κωσταγιόλας1,3
1Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη
3Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η αύξηση της εισροής μεταναστών που συντελείται τα τελευταία έτη στην Ελλάδα και ιδιαίτερα το έτος 2015, κατά το οποίο πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός των αφίξεών τους, καταδεικνύει την ανάγκη εφαρμογής ενός στρατηγικού σχεδιασμού προστασίας της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ). Η σημασία της παροχής ΠΦΥ προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες παρουσιάζει πολύπλευρη κοινωνικοοικονομική διάσταση διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή, την προαγωγή της υγείας όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις και την ενσωμάτωση των μεταναστών στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Οι χρόνιες αδυναμίες που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση της εισροής μεταναστών και την οικονομική ύφεση, επιβάλλουν τη δραστηριοποίηση και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, όπως είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (MKO), οι οποίες, σε συνεργασία με τις δημόσιες δομές υγείας, μπορεί να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Παράγοντες όπως η λειτουργική διοίκηση, η ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης ευνοούν τη λειτουργία δομών από ΜΚΟ. Η υιοθέτηση των βημάτων του σχεδιασμού-προγραμματισμού επιταχύνει την αξιοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων και ευκαιριών, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζει τις αδυναμίες και τους κινδύνους κατά την εφαρμογή των σχεδίων δράσης. Οι δράσεις με στόχο την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας, την προστασία της δημόσιας υγείας, την ψυχική στήριξη και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της αποδοτικής λειτουργίας του οργανισμού υγείας της ΜΚΟ. Τέλος, επισημαίνεται η συμβολή της αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια των βημάτων του σχεδιασμού, η οποία αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο βέλτιστης χρησιμοποίησης των πόρων και ελέγχου της βιωσιμότητας της μονάδας υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Μετανάστες, Μη κυβερνητική οργάνωση, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Σχεδιασμός-προγραμματισμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής