Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2016, 527-531

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση του φαινότυπου λεμφοκυττάρων του περιφερικού αίματος στην αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα

M. Μαντζουράνη,1 Σ.Δ. Ράπτη,1 Λ. Δημητρακοπούλου,2 Γ. Kονόμος,3 Γ. Mελέτης4
1Α΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα,
2Ανοσολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα,
3Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς,
4Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Ανάλυση του φαινότυπου των λεμφοκυττάρων του περιφερικού αίματος σε ασθενείς με αυτοάνοση ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα (ΙΘΠ) και διερεύνηση των πιθανών συσχετίσεων των υποτύπων των λεμφοκυττάρων ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τα ορολογικά ευρήματα και την πορεία της νόσου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Είκοσι ενήλικες και 3 παιδιά μελετήθηκαν αναδρομικά. Τα δεδομένα της ανάλυσης του φαινότυπου συγκρίθηκαν με τα δεδομένα υγιών εθελοντών, ηλικίας 20 ετών και ως προς το φύλο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ ατόμων με καλή ανταπόκριση και υποτροπή της νόσου. Διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων των CD20+/CD23+ B-λεμφοκυττάρων και του αριθμού των υποτροπών ανά έτος, καθώς και θετική συσχέτιση μεταξύ των αυξημένων επιπέδων CD19+ και CD22+ λεμφοκυττάρων και της συχνότητας της σπληνεκτομής. Υπήρχε αντίστροφη συσχέτιση των επιπέδων των CD5+ και CD7+ T-λεμφοκυττάρων με τη συχνότητα θετικών ANA και IgG αυτοαντισωμάτων κατά της καρδιολιπίνης. Οι ασθενείς ηλικίας >60 ετών είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα CD2+ και CD3+ T-λεμφοκυττάρων, καθώς και υψηλότερα επίπεδα λεμφοκυττάρων με συνέκφραση CD5+/CD19+. Τελικά, τα επίπεδα των CD19+, CD20+, CD22+ B-λεμφοκυττάρων, καθώς και η συνέκφραση των δεικτών CD19+/CD79b+, CD19+/CD25+ και CD20+/CD23+ αλλά και η συνέκφραση Fmc7+/CD11c+ βρέθηκαν σημαντικά αυξημένα στους ασθενείς με ΙΘΠ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ευρήματα υποθέτουν ότι οι διαταραχές των Β-λεμφοκυττάρων, καθώς και τα ελλείμματα των Τ-λεμφοκυττάρων που σχετίζονται με την ηλικία, μπορεί να ευθύνονται για την παθογένεια και την πορεία της νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοφαινότυπος, Θρομβοπενία, Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, ΙΘΠ.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής