Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2016, 506-518

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προβληματική εμπλοκή στα τυχερά παιχνίδια
Γνωσιακές κατασκευές και στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων των παικτών καζίνο

Σ. Συνδόνας,1 Φ. Αναγνωστόπουλος,1,2 Δ. Νιάκας,1 Σ. Τριανταφυλλίδου1
1Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των γνωσιακών κατασκευών που διατηρούν τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε προβληματικό βαθμό με τα παιχνίδια καζίνο, σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια, καθώς και των στρατηγικών που χρησιμοποιούν για τη διαχείριση των δύσκολων καταστάσεων της ζωής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα διεξήχθη στο καζίνο της Πάρνηθας, σε 123 παίκτες τυχερών παιχνιδιών και των δύο φύλων, με τη χορήγηση ερωτηματολογίου που περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τα κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και ερωτήσεις αναφορικά με τη συμμετοχή τους στα τυχερά παιχνίδια (συχνότητα συμμετοχής, ποσά που δαπανώνται κ.λπ.), καθώς και (α) την κλίμακα των ανώνυμων στοιχηματιστών (Gamblers' Anonymous 20 Questions), για τoν εντοπισμό της πιθανής προβληματικής εμπλοκής στα τυχερά παιχνίδια, (β) την κλίμακα στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, για τη διερεύνηση των κυρίαρχων τρόπων διαχείρισης των δυσκολιών της ζωής και (γ) μια σειρά κλειστών ερωτήσεων που αφορούσαν στις γνωσιακές κατασκευές των συμμετεχόντων σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια. Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 21.0, με την εφαρμογή μη παραμετρικών ελέγχων συσχέτισης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο βαθμός προβληματικής εμπλοκής στα τυχερά παιχνίδια καζίνο δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική συνάφεια με τα αντικειμενικά δεδομένα συμμετοχής στο παιχνίδι, αλλά με τις γνωσιακές κατασκευές των ατόμων για τα παιχνίδια, οι οποίες περιελάμβαναν μια σειρά γνωσιακών διαστρεβλώσεων (προσδοκία κέρδους, πίστη ότι οι ατομικές ικανότητες του παίκτη θα οδηγήσουν σε νίκη, ευνοϊκή ερμηνεία του νόμου των πιθανοτήτων). Ως προς τις στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αγχογόνων καταστάσεων, ο αυξημένος βαθμός προβληματικής εμπλοκής στα τυχερά παιχνίδια εμφάνισε τις υψηλότερες συσχετίσεις με την αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης, κυρίως όμως με τη μορφή απτής, πρακτικής υποστήριξης, καθώς και με την καταφυγή στην ευχολογία-ονειροπόληση για την αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων της ζωής, στρατηγική που θεωρείται κατά κύριο λόγο δυσπροσαρμοστική, εφόσον αποτρέπει το άτομο από την ενεργητική αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι τρόποι με τους οποίους οι παίκτες καζίνο αναπαριστούν και νοηματοδοτούν το παιχνίδι και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση των δυσχερών καταστάσεων φαίνεται να αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία της προβληματικής εμπλοκής στα τυχερά παιχνίδια και θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη στις παρεμβάσεις στον συγκεκριμένο πληθυσμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Γνωσιακές διαστρεβλώσεις, Ευχολογία, Κοινωνική υποστήριξη, Προβληματική εμπλοκή σε τυχερά παιχνίδια, Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής