Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2016, 498-505

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργαλείο μέτρησης στάσεων και απόψεων ψυχικά ασθενών αναφορικά με τις καπνισματικές τους συνήθειες

Μ. Κουράκος,1 Θ. Καυκιά,2 Μ. Σαρίδη,3 Κ. Σουλιώτης,4 Ε. Κούκια5
1Νοσηλευτική Υπηρεσία, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ασκληπιείο» Βούλας, Αθήνα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3Νοσηλευτική Υπηρεσία, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Κόρινθος
4Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος
5Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη ενός εργαλείου μέτρησης των στάσεων και των απόψεων των ψυχικά ασθενών σχετικά με τις καπνισματικές τους συνήθειες.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τα εργαλεία που επιλέχθηκαν για τη συγκεκριμένη μελέτη ήταν το ερωτηματολόγιο καπνίσματος σε ψυχιατρικά νοσοκομεία (Smoking in Psychiatric Hospitals, SPH), το οποίο καταγράφει τις καπνισματικές συνήθειες των ψυχικά ασθενών, το ερωτηματολόγιο γενικής υγείας (ΕΓΥ) (General Health Questionnaire, GHQ), που ανιχνεύει τις ψυχικές διαταραχές των ασθενών, και η κλίμακα ολικής εκτίμησης της λειτουργικότητας (ΚΟΕΛ) (Global Assessment Schedule, GAS), η οποία καταγράφει σφαιρικά τη λειτουργικότητα ενός ψυχικά ασθενούς σε συνδυασμό με την ψυχοπαθολογία του. Διεξήχθη πιλοτική μελέτη σε 100 ψυχικά ασθενείς και έγιναν οι αναγκαίες σταθμίσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ερωτηματολόγιο των Dickens et al δεν είναι ψυχομετρικό εργαλείο, αλλά ένα σύνολο διερευνητικών ερωτήσεων που αξιολογεί τις στάσεις και τις απόψεις των ψυχικά ασθενών και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε διαδικασίες στάθμισης ή ψυχομετρικού ελέγχου. Το ερωτηματολόγιο GHQ και η κλίμακα GAS αποτελούν εργαλεία, τα οποία έχουν υποβληθεί σε σταθμίσεις. Η παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών επέτρεψε να αναγνωριστεί ο τρόπος ομαδοποίησης, από τους ασθενείς, των διαφόρων θεμάτων με βάση τις δικές τους απαντήσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πιλοτική μελέτη και η στάθμιση των τριών ερωτηματολογίων δημιούργησαν ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο, το οποίο μπορεί να διερευνήσει τη στάση και τις αντιλήψεις των ψυχικά ασθενών σχετικά με τις καπνισματικές τους συνήθειες.

Λέξεις ευρετηρίου: Κάπνισμα, Λειτουργικότητα, Ψυχικά ασθενής, Ψυχική νόσος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής