Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2016, 489-497

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Μεγάλα δεδομένα υγείας»: Αξιολόγηση απόδοσης νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας
με τη χρήση KPIs και δεικτών κλινικού έργου

Α. Χριστοδουλάκης,1 Χ. Καρανίκας,2 Α. Μπιλλήρης,1 Ε. Θηραίος,3 Ν. Πελέκης4
1Datamed ΑΕ, Αθήνα,
2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
3Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα,
4Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς

ΣΚΟΠΟΣ Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε κατά πόσο οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) μεταβάλλονται, όταν γίνεται προσαρμογή στο κλινικό τους έργο, κάνοντας χρήση δεδομένων κλειστών ενοποιημένων νοσηλείων (ΚΕΝ). Τα παρόντα δεδομένα ικανοποιούν τις τέσσερις "V" προκλήσεις: Volume (όγκος), velocity (ταχύτητα), variety (ποικιλία) και veracity (βεβαιότητα ή ακριβή στοιχεία), καθώς και την πρόκληση "D": distribution of data sources (κατανομή των πηγών δεδομένων), που αποτελούν την εποχή «μεγάλων δεδομένων».

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν περιλάμβαναν ετήσια οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία των νοσοκομείων, όπως αυτά καταγράφονταν στη διαδικτυακή εφαρμογή ESY.net, για 129 νοσοκομεία του ΕΣΥ. Στη μελέτη υπολογίστηκαν τέσσερις βασικοί δείκτες απόδοσης. Για κάθε νοσοκομείο υπολογίστηκε ένας δείκτης βαρύτητας περιστατικών, ως ο σταθμισμένος μέσος των ΚΕΝ που καταγράφηκαν για το 2013, με βάση τη σχετική βαρύτητα των επί μέρους περιστατικών. Με χρήση του συγκεκριμένου δείκτη εφαρμόστηκε η προσαρμογή των KPIs στο κλινικό έργο των μονάδων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα ευρήματα της μελέτης κατέδειξαν σημαντικές μεταβολές, τόσο σε ποσοστό, όσο και στη σχετική κατάταξη των νοσοκομείων ως προς την απόδοσή τους. Οι σημαντικότερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στα αντικαρκινικά νοσοκομεία και στα καρδιοχειρουργικά κέντρα, αλλά και σε ορισμένα γενικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, που βελτίωσαν τους δείκτες τους. Αντίθετα, μικρά και απομακρυσμένα κέντρα υγείας, αλλά και νοσοκομεία στην περιφέρεια, παρουσίασαν χειρότερα αποτελέσματα μετά την προσαρμογή των δεικτών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τη μελέτη συμπεραίνεται ότι οι σημαντικές μεταβολές στη σχετική κατάταξη των μονάδων υγείας, που επήλθαν ύστερα από προσαρμογή των δεικτών τους στο κλινικό έργο, καθιστά τη χρήση των βασικών δεικτών απόδοσης ακατάλληλη για τη λήψη αποφάσεων στον χώρο της υγείας (Υπουργείο Υγείας), στην περίπτωση κατά την οποία η διαφορετικότητα του κλινικού έργου δεν λαμβάνεται υπ' όψη. Τα αποτελέσματα της μελέτης ενισχύουν την ανάγκη για επαναξιολόγηση της απόδοσης των νοσοκομείων του ΕΣΥ, προκειμένου να εντοπιστούν αδυναμίες του συστήματος και να βελτιωθεί η αποδοτικότητά του.

Λέξεις ευρετηρίου: Απόδοση νοσοκομείων, Δείκτες απόδοσης, Κλινικός δείκτης απόδοσης, Μεγάλα δεδομένα Υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής