Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2016, 472-478

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσδοκίες και ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού
από την εργασία του σε ένα δημόσιο γενικό νοσοκομείο

Μ. Λαμπράκη,1 Κ. Βλασιάδης,2 Γ. Πατεράκης,3 Α. Φιλαλήθης4
1Τομέας Νοσηλευτικής, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης, Άγιος Νικόλαος Κρήτης
2Οδοντιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης
3Κοινωνικό ιατρείο – Φαρμακείο Αγίου Νικολάου Κρήτης, Άγιος Νικόλαος Κρήτης
4Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των προσδοκιών και της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία του σε ένα δημόσιο γενικό νοσοκομείο της Κρήτης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσε το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων που εργάζονταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης. Χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο, με δύο ενότητες κλειστών ερωτήσεων. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν ανώνυμη και ζητήθηκε η άδεια των κατασκευαστών για τη χρήση του. Για τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων εφαρμόστηκαν παραμετρικοί και μη παραμετρικοί έλεγχοι. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ήταν a=5%, ενώ η ανάλυση διενεργήθηκε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 21.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ H επαγγελματική ικανοποίηση των ερωτηθέντων ήταν εστιασμένη σε παράγοντες όπως η σχέση με τους ασθενείς και το ιδιαίτερο αντικείμενο εργασίας, ενώ παράγοντες δυσαρέσκειας ήταν οι χαμηλές αποδοχές, οι δύσκολες συνθήκες εργασίας και η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω μελέτη φαίνεται ικανό να αποτυπώσει την ικανοποίηση των προσδοκιών του νοσηλευτικού προσωπικού από την εργασία τους στο νοσοκομείο όπου έλαβε χώρα η μελέτη. Η συνέχιση της διερεύνησης της επαγγελματικής ικανοποίησης κρίνεται απαραίτητη. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων οφείλουν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα τόσο της παρούσας μελέτης όσο και παρόμοιων μελετών, για την παρακίνηση του προσωπικού και την αναβάθμιση του οργανισμού.

Λέξεις ευρετηρίου: Εργασιακή ικανοποίηση, Ικανοποίηση νοσηλευτικού προσωπικού.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής