Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016, 73-83

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργασιακό stress και επαγγελματίες υγείας σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Μ. Σαρίδη,1 Α. Καρρά,2 Κ. Σουλιώτης1
1Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος
2Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Κόρινθος

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση του εργασιακού stress στους εργαζόμενους των υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας του νομού Κορινθίας, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας του νομού Κορινθίας. Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 579 εργαζόμενοι. Το ποσοστό ανταπόκρισης των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας ήταν 87,73%. Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία των ανώνυμων ερωτηματολογίων. Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 17.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εργάζονταν σε νοσοκομείο (80,8%) και απασχολούνταν στον χειρουργικό (50,2%) και στον παθολογικό τομέα (21,2%). Οι κυριότεροι στρεσογόνοι παράγοντες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των ερωτηθέντων αφορούσαν σε γεγονότα σχετικά με τον μεγάλο φόρτο εργασίας (57,5%), τις αντίξοες συνθήκες (51,9%) και το κυλιόμενο ωράριο εργασίας (44,5%). Περίπου ένας στους δύο εργαζόμενους θεωρούσε ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει την απόδοση στην εργασία τους (50,3%), με αποτέλεσμα να αποτελεί και τον κύριο στρεσογόνο παράγοντα σε αυτή (48,2%). Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας (51–60 ετών) περιέγραψαν εντονότερα τους στρεσογόνους παράγοντες που αφορούσαν στο περιβάλλον (μέσος όρος [mean]: 2,90, τυπικό σφάλμα [SD]: 0,831) και στην οικονομική κρίση (mean: 4,05, SD: 1,117). Οι εργαζόμενοι με το ανώτατο επίπεδο μόρφωσης (μεταπτυχιακό/διδακτορικό) ήταν αυτοί με τον μεγαλύτερο βαθμό μέσης έντασης στους στρεσογόνους παράγοντες των συνθηκών εργασίας (mean: 3,32, SD: 0,832), της λειτουργικότητας (mean: 2,94, SD: 0,629), και του περιβάλλοντος (mean: 2,94, SD: 0,929).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας, στη συγκεκριμένη μελέτη, εμφάνισαν υψηλά επίπεδα εργασιακού stress, τα οποία αφορούσαν σε παράγοντες σχετιζόμενους με τις συνθήκες εργασίας, τη λειτουργικότητα, το περιβάλλον, την απόδοση και την οικονομική κρίση. Ο τομέας της υγείας αποτελεί ενδεχομένως τον τομέα εκείνον στον οποίο η πολιτεία θα πρέπει να παρέμβει άμεσα, βελτιώνοντας τόσο τις συνθήκες όσο και τις υποδομές και ενισχύοντας ταυτόχρονα το έμψυχο δυναμικό.

Λέξεις ευρετηρίου: Επαγγελματίες υγείας, Εργασιακό stress, Οικονομική κρίση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής