Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016, 51-54

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της γνώσης των πολιτών σχετικά με τη βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Ι. Τρικοίλης, Α. Σπύρου, Ε. Πέτρου
Τομέας Καρδιολογίας, «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της γνώσης δείγματος του πληθυσμού της Αθήνας σχετικά με τη χρήση και την ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ, 166), καθώς και της γνώσης του πληθυσμού στη βασική υποστήριξη της ζωής (ΒΥΖ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η περιγραφική μελέτη διενεργήθηκε με τηλεφωνική συνέντευξη τυχαίου επιλεγμένου δείγματος, χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής. Το Pearson's Chi square test και το Student's t test εφαρμόστηκαν για την ανάλυση της σχέσης μεταξύ της γνώσης καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και των δημογραφικών μεταβλητών. Η στατιστική ανάλυση επιτεύχθηκε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 17.0 και το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε ως p<0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ποσοστό 58,8% του δείγματος ήταν άνδρες και το 41,2% γυναίκες. Το ποσοστό του δείγματος που είχε ανώτατη εκπαίδευση ήταν 46,7% και η μέση τιμή της ηλικίας ήταν 53,6 έτη (±1,5 έτη). Το 60% του δείγματος δεν κατανοούσε τι είναι η ΒΥΖ, ενώ οι περισσότεροι (90%) γνώριζαν το τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης. Μόνο το 16,6% γνώριζε τα συμπτώματα ενός σοβαρού καρδιολογικού επεισοδίου, ενώ το 60,1% αναγνώριζε εάν το θύμα ανέπνεε ή όχι. Το γενικό επίπεδο γνώσης για τη ΒΥΖ σχετιζόταν με το επίπεδο εκπαίδευσης (p<0,001) και την ηλικία του πληθυσμού (p=0,002).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το επίπεδο γνώσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού είναι πολύ χαμηλό σχετικά με τη ΒΥΖ. Επιβεβαιώνεται η ανάγκη οργανωμένης και συστηματικής εκπαίδευσης του πληθυσμού.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος, Βασική υποστήριξη της ζωής, Πολίτης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής