Τελ. ενημέρωση:

   01-Oct-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015, 622-628

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση κατάστασης θρέψης ηλικιωμένων σε Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης
και συσχέτιση του δείκτη θρέψης με κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές και δείκτες υγείας

Α. Πλεξίδα,1 Τ. Βασιλάκου,2 Ε. Καμπά,3 Γ. Φασόη,3 Μ. Κελέση,3 Σ. Ζυγά4
1Δημοτικά Ιατρεία Ν. Ηρακλείου, Ν. Ηράκλειο Αττικής
2Τομέας Διατροφής και Βιοχημείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα
4Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη

ΣΚΟΠΟΣ Η αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης των ηλικιωμένων σε Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων και η συσχέτιση του δείκτη θρέψης με τις κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές και τους δείκτες υγείας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα περιελάμβανε 120 ηλικιωμένα άτομα, που ήταν μέλη των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δημοτικού Διαμερίσματος Αττικής. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Mini Nutritional Assessment (ΜΝΑ), που περιελάμβανε τέσσερις κατηγορίες μεταβλητών: Τα ανθρωπομετρικά δεδομένα, τη διατροφική αξιολόγηση, την υποκειμενική εκτίμηση και μια συνολική αξιολόγηση του ατόμου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το 58,3% των ατόμων βρέθηκε ότι ήταν σε καλή κατάσταση θρέψης, ενώ το 35,8% βρισκόταν σε κίνδυνο υποσιτισμού και το 5,8% σε κατάσταση υποσιτισμού. Ο δείκτης θρέψης βρέθηκε ότι σχετιζόταν με την ηλικία, την οικονομική και την οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο και τη συγκατοίκηση. Επίσης, τα άτομα με υπέρταση και με διάφορες άλλες παθήσεις εμφάνισαν πιο χαμηλό δείκτη θρέψης, ενώ υψηλότερο δείκτη θρέψης εμφάνισαν τα άτομα που έκαναν εργασίες στο σπίτι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ένας σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων ατόμων βρίσκεται σε κίνδυνο υποσιτισμού, γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Λέξεις ευρετηρίου: Δείκτης θρέψης, Δημογραφικά στοιχεία, Διατροφή, Ηλικιωμένοι, Υποσιτισμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής