Τελ. ενημέρωση:

   01-Oct-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015, 614-621

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέτρηση της επιβάρυνσης των οικογενειακών φροντιστών ηλικιωμένων ασθενών με άνοια
που διαμένουν στην κοινότητα

Γ. Ζαχαροπούλου,1 Β. Ζαχαροπούλου,2 Α. Κωνσταντινοπούλου,3 Ν. Τσαλουκίδης,3 Α. Λαζακίδου2
1Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τρίπολη
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη
3Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη

ΣΚΟΠΟΣ H ανίχνευση και η μέτρηση του βαθμού επιβάρυνσης των οικογενειακών φροντιστών των ασθενών με άνοια στην κοινότητα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη. Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελείτο από οικογενειακούς φροντιστές ανοϊκών ασθενών στην πόλη της Καλαμάτας. Από τους 110 φροντιστές που αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης, δέχθηκαν να συμμετάσχουν 102 άτομα (ποσοστό απόκρισης 92,7%). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα μέτρησης επιβάρυνσης "The Zarit Burden Interview", η οποία συμπληρώθηκε με δημογραφικά στοιχεία. Τα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις κατά την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2013.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειονότητα των φροντιστών ήταν γυναίκες (77,5%), με μέση ηλικία τα 60,6 έτη. Στην πλειοψηφία τους οι φροντιστές ήταν έγγαμοι (68,6%), μέσης εκπαίδευσης (34,3%), διέμεναν στο ίδιο σπίτι με τον ασθενή (71,6%) και παρείχαν φροντίδα στους ασθενείς κατά μέσο όρο 5,4 έτη. Η οικονομική τους κατάσταση ήταν μέτρια σε ποσοστό 34,3%, ενώ το 39,2% δήλωσε ότι βρίσκονταν σε προβληματική οικονομική κατάσταση. Όσον αφορά στα προβλήματα υγείας, το 85,2% (n=87) δήλωσε ότι έπασχαν από κάποια νόσο, ενώ και μερικοί από αυτούς ανέφεραν ότι τα προβλήματα υγείας τους εμπόδιζαν στο έργο της φροντίδας. Τέλος, από τους 102 φροντιστές, μόνο το 7,8% (n=8) είχε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και είχε λάβει εξειδικευμένες πληροφορίες για τη φροντίδα στην άνοια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 57,8% των φροντιστών παρουσίασαν υψηλή επιβάρυνση, με τις γυναίκες να πλήττονται περισσότερο (84,7%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μελέτη εντόπισε μεγάλο αριθμό φροντιστών που βίωναν υψηλή επιβάρυνση. Το φύλο του φροντιστή είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ο οποίος μπορεί να προβλέψει την επιβάρυνση σε ένα άτομο που φροντίζει μέλος της οικογένειάς του με άνοια, όπως φάνηκε στην παρούσα μελέτη, ενώ ακολουθούν τα προβλήματα υγείας και το μορφωτικό του επίπεδο.

Λέξεις ευρετηρίου: Άνοια, Επιβάρυνση/φροντιστής, Νόσος Alzheimer.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής