Τελ. ενημέρωση:

   01-Oct-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015, 546-555

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Δαπάνες υγείας και κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα στην ΕΕ-15

Β. Χαλκιά,1 Α. Βαρακλιώτη2
1Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη
2Κέντρο Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» και Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

Η οικονομική ύφεση και οι επακόλουθες δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας είχαν τεράστια αρνητική επίδραση στο κοινωνικό κράτος, εστιάζοντας στη μείωση των κοινωνικών δαπανών. Η καταγραφή των συνολικών κοινωνικών δαπανών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παρακολούθηση, τη σύγκριση και το συντονισμό των πολιτικών μεταξύ των χωρών. Το ESSPROS (European System of integrated Social PROtection Statistics, Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας) αποτελεί μια πλατφόρμα καταγραφής αντίστοιχων στατιστικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η καταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης των συνολικών δαπανών κοινωνικής προστασίας και υγείας στην Ελλάδα και στην ΕΕ-15 κατά την περίοδο 2002–2012 κατέδειξε ότι οι μεγαλύτερες δαπάνες για την κοινωνική προστασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ-15 πραγματοποιούνται από το Λουξεμβούργο και οι μικρότερες στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Η Ελλάδα, μαζί με τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία), κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις διαχρονικά, τόσο στις δαπάνες κοινωνικής προστασίας, όσο και στις δαπάνες υγείας. Αναφορικά με τη φαρμακευτική δαπάνη, που αποτελεί μέρος των δαπανών υγείας, η Ελλάδα κατείχε το 2009 την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ-15. Ωστόσο, από το 2009 και μετά η φαρμακευτική δαπάνη συνεχώς μειώνεται, σε αντίθεση με χώρες όπως Γερμανία και Βέλγιο, στις οποίες το 2012 παρατηρήθηκε αύξηση. Βάσει της διεθνούς τυπολογίας κοινωνικής πολιτικής, η Ελλάδα κατατάσσεται στο μεσογειακό ή στο νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο κράτους-πρόνοιας. Τόσο οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία όσο και οι δαπάνες για την υγεία μειώνονται συνεχώς από το 2009–2012, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της πίεσης για δημοσιονομική προσαρμογή. Ωστόσο, παρά τις μειωμένες δαπάνες υγείας σε € ανά κάτοικο, που διατίθενται διαχρονικά στην ελληνική κοινωνία, η φαρμακευτική δαπάνη ήταν πολύ υψηλή συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-15, με αποτέλεσμα το σχεδιασμό μιας φαρμακευτικής πολιτικής με στόχο τη μείωση των δαπανών.

Λέξεις ευρετηρίου: Δαπάνες υγείας, ESSPROS, Κοινωνική πολιτική, Κοινωνική προστασία, Φαρμακευτική δαπάνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής