Τελ. ενημέρωση:

   03-Aug-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2015, 484-491

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συχνότητα και παράγοντες μητρικού θηλασμού μεταξύ λεχωίδων

Δ. Σουρίλα,1 Β. Αλικάρη,2 Π. Πρεζεράκος,2 Μ. Τσιρώνη,2 Σ. Ζυγά2
1Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα,
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη

ΣΚΟΠΟΣ Μελέτη της συχνότητας και των προσδιοριστικών παραγόντων του μητρικού θηλασμού σε λεχωίδες μέχρι 5 ημέρες μετά τον τοκετό σε Γενικό Νοσοκομείο της περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για περιγραφική μελέτη, καθώς και μελέτη συσχέτισης. Το δείγμα αποτελείτο από 130 λεχωίδες (μέχρι 5 ημερών) που είχαν γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή σε νοσοκομείο της περιφέρειας Πελοποννήσου κατά τη χρονική περίοδο Ιουνίου 2013–Σεπτεμβρίου 2013. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίου του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε μέσω του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS Statistics), έκδοση 21.0. Εφαρμόστηκε η δοκιμασία x2. Ως στατιστικό επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το 5% (p=0,05), σε όλες τις αναλύσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ποσοστό 91,5% των λεχωίδων θήλασαν τα μωρά τους αμέσως μετά τον τοκετό. Επίσης, το 94,6% είχε αποφασίσει για το θηλασμό πριν από τον τοκετό, ενώ το 21,5% εκείνων που δεν θήλασαν πίστευαν ότι, αν ήταν περισσότερο ενημερωμένες για το μητρικό θηλασμό από τους επαγγελματίες υγείας, θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας και, τελικά, θα μπορούσαν να έχουν κατορθώσει να θηλάσουν. Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το θηλασμό βρέθηκε να είναι η μεγάλη ηλικία, η παρουσία των προβλημάτων υγείας, η εργασία της μητέρας, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, η έλλειψη στήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον και η χώρα προέλευσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συχνότητα του θηλασμού μεταξύ των λεχωίδων του δείγματος ήταν υψηλή. Η πρόληψη των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία του θηλασμού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός επιτυχημένου σχεδίου δράσης που θα μπορούσε να βοηθήσει την προώθησή του.

Λέξεις ευρετηρίου: Λεχωίδες, Μητρικός θηλασμός, Νεογνά, Παράγοντες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής