Τελ. ενημέρωση:

   05-Jun-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(3), Μάιος-Ιούνιος 2015, 354-363

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αναφορά ιατρικών σφαλμάτων και ασφάλεια ασθενών
Η ορθή προσέγγιση του σφάλματος και ο ρόλος του νομικού πλαισίου της ιατρικής ευθύνης

Α. Παναγιώτου
Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Σφάλματα και δυσμενή συμβάντα λαμβάνουν χώρα κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλες τις χώρες παγκόσμια. Πολύ συχνά, τα ιατρικά σφάλματα οφείλονται σε συστημικούς παράγοντες και για το λόγο αυτόν έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται συστήματα καταγραφής και ανάλυσης δυσμενών συμβάντων σε ορισμένες χώρες. Θα γίνει αναφορά σε πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τα εν λόγω συστήματα, τόσο σε επίπεδο συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσο και στην Ελλάδα και σε προηγμένα συστήματα υγείας, όπως αυτά του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά, τα περισσότερα συστήματα υγείας εξακολουθούν να εστιάζουν στην ευθύνη των μεμονωμένων ατόμων και δεν δίνουν την απαραίτητη σημασία στην εξέταση των βαθύτερων αιτιών που οδήγησαν στα δυσμενή συμβάντα. Η εν λόγω λανθασμένη ατομοκεντρική προσέγγιση του σφάλματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο υπάρχον νομικό πλαίσιο της ιατρικής ευθύνης, το οποίο –με εξαίρεση τις χώρες στις οποίες ισχύει ευθύνη χωρίς πταίσμα– ευνοεί την εξεύρεση εξιλαστήριων θυμάτων και στοχεύει στην τιμωρία της αμέλειας μεμονωμένων ατόμων. Στον παρόν άρθρο υποστηρίζεται ότι για να ενισχυθεί η ασφάλεια των ασθενών και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την αναφορά των δυσμενών συμβάντων και των ιατρικών σφαλμάτων εκ μέρους του υγειονομικού προσωπικού και να δημιουργηθούν ταυτόχρονα συστήματα αναφοράς, καταγραφής και ανάλυσής τους, ώστε να επιτευχθεί ο μείζων στόχος· να μαθαίνουν, δηλαδή, τα συστήματα υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό από τα λάθη τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασφάλεια ασθενών, Ιατρική ευθύνη, Ιατρικό σφάλμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής