Τελ. ενημέρωση:

   05-Jun-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(3), Μάιος-Ιούνιος 2015, 328-339

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άγχος και κατάθλιψη σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Α. Αγγούρια, Α. Αλεξιάδου, Μ. Διαμάντη, Χ. Βασιλοπούλου, Ε. Βούρτση, Μ. Πολυκανδριώτη
Tμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση του άγχους και της κατάθλιψης που βιώνουν οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 320 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς που προσέρχονταν σε μονάδα τεχνητού νεφρού. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες της έρευνας, το οποίο εκτός από τα κοινωνικο-δημογραφικά και τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών περιελάμβανε την κλίμακα αξιολόγησης άγχους και κατάθλιψης HADS.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Tα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι το 41,3% των ασθενών είχε υψηλό επίπεδο άγχους και το 32,2% είχε υψηλό επίπεδο κατάθλιψης. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο άγχους και το φύλο (p=0,013), τον τόπο διαμονής (p=0,005), τον αριθμό των παιδιών (p=0,006), τη σχέση με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τους άλλους ασθενείς (p<0,001), τη δυσκολία στις σχέσεις με το κοινωνικό περιβάλλον και την οικογένεια (p<0,001), την απόκρυψη του προβλήματός τους από το κοινωνικό σύνολο (p<0,001) και την ύπαρξη βοήθειας στο σπίτι για τη διεκπεραίωση της καθημερινότητας (p<0,001). Eπιπρόσθετα, οι παράγοντες που βρέθηκαν να σχετίζονται με τα επίπεδα κατάθλιψης ήταν η ηλικία (p=0,028), το μορφωτικό επίπεδο (p=0,018), ο τόπος διαμονής (p<0,001), τα έτη από την πρώτη εκδήλωση του προβλήματος υγείας (p=0,030), η απαρέγκλιτη συμμόρφωση με τις θεραπευτικές οδηγίες (p=0,001), η πιστή τήρηση της προτεινόμενης διατροφής (p<0,001), η σχέση με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τους υπόλοιπους ασθενείς (p<0,001), οι δυσκολίες στις σχέσεις με το κοινωνικό σύνολο και την οικογένεια (p<0,001), η ύπαρξη βοήθειας στο σπίτι (p<0,001) και η απόκρυψη του προβλήματος υγείας από το κοινωνικό σύνολο (p<0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κοινωνικο-δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη που βιώνουν οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς.

Λέξεις ευρετηρίου: Άγχος, Αιμοκάθαρση, Κατάθλιψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής