Τελ. ενημέρωση:

   05-Jun-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(3), Μάιος-Ιούνιος 2015, 308-317

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίπτωση του άγχους και της κατάθλιψης στην ποιότητα ζωής ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Χ. Λευθεριώτης,1 Χ. Στεφανάδης,2 Δ. Τούσουλης,2 Χ. Πίτσαβος,2 Ε. Κυρίτση1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα
2Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) βιώνουν πολλά και ποικίλα προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους και πιθανόν πυροδοτούν την εκδήλωση άγχους και κατάθλιψης. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίπτωσης του άγχους και της κατάθλιψης στην ποιότητα ζωής ασθενών με ΚΑ.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 127 ασθενείς με ΚΑ. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση από τους ασθενείς ενός ερωτηματολογίου, ειδικά σχεδιασμένου για τις ανάγκες της έρευνας, το οποίο αποτελείτο (α) από τα κοινωνικο-δημογραφικά, τα κλινικά και λοιπά χαρακτηριστικά του δείγματος, (β) την κλίμακα HADS και (γ) την κλίμακα Minnesota. Η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 20 και την εφαρμογή των στατιστικών δοκιμασιών Kruskal-Wallis, Man-Whitney, X2 και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι το 49,6% των ασθενών είχε υψηλό επίπεδο άγχους και το 11,8% είχε υψηλό επίπεδο κατάθλιψης. Η μέση τιμή±τυπική απόκλιση της συνολικής βαθμολογίας της κλίμακας Minnesota ήταν 51±13 και η μέση τιμή±τυπική απόκλιση της σωματικής και της ψυχικής κατάστασης ήταν 22,6±5,3 και 9,2±4,3, αντίστοιχα. Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση έδειξε ότι οι ασθενείς με υψηλά επίπεδα άγχους είχαν μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία της κλίμακας Minnesota (χειρότερη ποιότητα ζωής) από τους ασθενείς με χαμηλά/μεσαία επίπεδα άγχους (β-συντελεστής: 11,794, p<0,001), όμως η σχέση αυτή εξαφανίστηκε μετά από έλεγχο για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες (β-συντελεστής: 4,188, p=0,343). Επί πλέον, βρέθηκε ότι οι ασθενείς με μεσαίο και υψηλό επίπεδο κατάθλιψης είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία (χειρότερη ποιότητα ζωής) σε σχέση με τους ασθενείς με χαμηλά επίπεδα κατάθλιψης (β-συντελεστής: 7,911 και 15,835, αντίστοιχα, p<0,001) και η εν λόγω σχέση παρέμεινε και μετά από έλεγχο για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες (β-συντελεστής: 11,202 και 15,763, αντίστοιχα, p<0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η κατάθλιψη επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΚΑ. Η αξιολόγηση και η έγκαιρη διάγνωση της κατάθλιψης συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Άγχος, Καρδιακή ανεπάρκεια, Κατάθλιψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής