Τελ. ενημέρωση:

   04-Feb-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015, 92-95

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης στην πρόγνωση της εξέλιξης του εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΟΕΜ)
μέσω των δεικτών ΤΝΙ, CRP, AST

K. Πουλάκης,1 M. Χουζούρης,2 A. Κωνσταντόπουλος,3 K. Δασκαλοπούλου,4 Π. Ξένος,3 Ν. Πολύζος5
1Department of Computer and Information Science, Linköping University, Linköping, Σουηδία
2Barcelona Graduate School of Economics (GSE), Barcelona, Ισπανία
3Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς
4Τμήμα Μικροβιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς», Αθήνα
5Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή

Μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσουν επιπλοκές, όπως ένα δεύτερο έμφραγμα, χρόνιες αρρυθμίες ή περικαρδίτιδα. Για τον παραπάνω λόγο παρουσιάζει ενδιαφέρον η δυνατότητα πρόβλεψης της εξέλιξης ενός καρδιακού επεισοδίου. Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια δημιουργίας στατιστικών μοντέλων πρόβλεψης, χρησιμοποιώντας τρεις βιοχημικούς δείκτες CRP, TnI, AST, καθώς και εντοπισμού πιθανών συσχετίσεων ή διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο φύλων. Χρησιμοποιήθηκε δείγμα 268 ασθενών (152 γυναίκες και 116 άνδρες) στους οποίους διαγνώστηκε ΟΕΜ, νοσηλεύτηκαν σε καρδιολογική μονάδα ελληνικού γενικού νοσοκομείου και εξετάστηκαν στους παραπάνω δείκτες. Δεν εντοπίστηκε σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα. Βρέθηκε ικανοποιητικό μοντέλο πρόβλεψης της εξέλιξης της πρωτεΐνης TnI (R-square=0,767). Δεδομένου ότι η TnI απαντάται μόνο σε κύτταρα του μυοκαρδίου, η πρόβλεψη των επιπέδων της στον ορό του αίματος δίνει τη δυνατότητα να παραχθεί μια αντιπροσωπευτική εικόνα της έκτασης της βλάβης που προκαλεί το ΟΕΜ.

Λέξεις ευρετηρίου: AST, CRP, Έμφραγμα μυοκαρδίου, Πρόγνωση, TnI.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής