Τελ. ενημέρωση:

   04-Feb-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015, 66-76

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών
σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο

Ε. Περσάκης,1,2 Π. Κωσταγιόλας,3 Γ. Αλεξιάς,4 Δ. Νιάκας1
1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πάτρα
2251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα
3Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα
4Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς και καταγραφή των πληροφοριακών αναγκών των στρατιωτικών ιατρών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 101 στρατιωτικοί ιατροί που εργάζονταν σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο του νομού Αττικής. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση σταθμισμένου και δομημένου ερωτηματολογίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η διάγνωση, η θεραπεία, η έρευνα, η επικαιροποίηση των γνώσεων, καθώς επίσης το εκπαιδευτικό και το διδακτικό έργο αποτελούσαν τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους αναζητούσαν πληροφορίες οι στρατιωτικοί ιατροί του δείγματος. Επίσης, οι μηχανές αναζήτησης, οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά συνιστούσαν τις σημαντικότερες πηγές πληροφόρησής τους. Ακόμη, η έλλειψη χρόνου και η αδυναμία πρόσβασης σε ηλεκτρονικές επιστημονικές βάσεις δεδομένων από το χώρο της εργασίας αποτελούσαν τα σημαντικότερα εμπόδια που συνάντησαν οι ιατροί του δείγματος στην προσπάθεια αναζήτησης επιστημονικών πληροφοριών. Επί πλέον, υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον ιατρικό τομέα και τις πληροφοριακές ανάγκες (προληπτική Ιατρική, διάγνωση και λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα), καθώς και τις πηγές πληροφόρησης (συνάδελφοι, ιστοσελίδες κρατικών φορέων).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Δημογραφικοί και επαγγελματικοί παράγοντες σχετίζονταν με τις ανάγκες, τις πηγές και τα εμπόδια στην πληροφόρηση των στρατιωτικών ιατρών. Η πληροφοριακή συμπεριφορά των στρατιωτικών ιατρών και η ιδιαίτερη φύση του έργου τους θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα στις παρεμβάσεις οργάνωσης της πληροφορίας και στη διαμόρφωση ιατρικών υπηρεσιών πληροφόρησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Εμπόδια πληροφόρησης, Πηγές πληροφόρησης, Πληροφοριακές ανάγκες, Πληροφοριακή συμπεριφορά, Στρατιωτικοί ιατροί.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής