Τελ. ενημέρωση:

   04-Feb-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015, 60-65

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση της νεοπτερίνης ως προγνωστικού παράγοντα σε σχέση με τις κυτταροκίνες
και τις ανοσοσφαιρίνες σε ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία

A.M. Abo Shanab,1 M.A. El-Desouky,2 N. Kholoussi,1 G. El-Kamah,3 A.A. Fahmi2
1Department of Immunogenetics, Division of Human Genetics, National Research Centre, Cairo,
2Department of Chemistry, Faculty of Science, Cairo University, Cairo,
3Department of Clinical Genetics, Division of Human Genetics, National Research Centre, Cairo, Αίγυπτος

ΣΚΟΠΟΣ Διεξήχθη μελέτη για τη διερεύνηση του κατά πόσο τα επίπεδα της νεοπτερίνης στον ορό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό διαφορών μεταξύ φυσιολογικών ατόμων και ασθενών με β-μεσογειακή αναιμία (β-ΜΑ), καθώς και για αξιολόγηση της κλινικής τους σημασίας, αναφορικά με το αν τα επίπεδα της νεοπτερίνης σχετίζονται με άλλες κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους, όπως οι κυτταροκίνες IL-4, IL-6, TNF-α, η hs-CRP και οι ανοσοσφαιρίνες IgA, IgM, IgG, καθώς και IgG1, IgG2, IgG3 και IgG4.

ΥΛΙΚΟ-MEΘΟΔΟΣ Εξετάστηκαν 76 άτομα (20 υγιείς και 56 με β-ΜΑ), ηλικίας 3–25 ετών. Η ανθρώπινη νεοπτερίνη και οι κυτταροκίνες (IL-4, IL-6 και TNF-α) μετρήθηκαν με τη μέθοδο ELISA, ενώ η hs-CRP και οι ανοσοσφαιρίνες (IgA, IgM, IgG, καθώς και IgG1, IgG2, IgG3 και IgG4) στον ορό με νεφελομετρία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της νεοπτερίνης, της IL-6, του TNF-α και της hs-CRP, αλλά όχι στατιστικά σημαντική αύξηση της IL-4 στους ασθενείς με β-ΜΑ σε σύγκριση με τα φυσιολογικά άτομα. Επί πλέον, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση των ανοσοσφαιρινών IgA και IgG, καθώς και των επιπέδων των IgG1, IgG2, IgG3 και IgG4, αλλά όχι στατιστικά σημαντική αύξηση των IgM στους ασθενείς με β-ΜΑ σε σχέση με τα φυσιολογικά άτομα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αυξημένη νεοπτερίνη στους ασθενείς με β-ΜΑ σε σχέση με τα φυσιολογικά άτομα μπορεί να οφείλεται σε παρουσία λοιμώξεων λόγω των συχνών μεταγγίσεων, στοιχείο το οποίο εκφράζεται με την αύξηση της hs-CRP, των κυτταροκινών IL-6 και TNF-α, καθώς και των ανοσοσφαιρινών (IgA, IgG και των υποκατηγοριών της IgG). Η εν λόγω αύξηση δεν επηρεάζεται από την ηλικία και το φύλο.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοσφαιρίνες, β-μεσογειακή αναιμία, hs-CRP, Κυτταροκίνες, Νεοπτερίνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής