Τελ. ενημέρωση:

   14-Oct-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014, 624-630

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ο ρόλος των μοριακών τεχνικών στην τεκμηρίωση της διάγνωσης
και στην προγνωστική κατηγοριοποίηση των αιματολογικών κακοηθειών

Ι. Κάκκας
Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Στις ταξινομήσεις των αιματολογικών κακοηθειών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, WHO) (2001 και 2008), εκτός από τα ευρήματα της κυτταρομορφολογίας και της ανοσοφαινοτυπικής μελέτης, σημαντικό ρόλο απέκτησαν και τα ευρήματα της Κυτταρογενετικής και των τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας. Βάσει της ταξινόμησης του WHO του 2008, θα επιχειρηθεί η καταγραφή των αιματολογικών κακοηθειών στις οποίες οι τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας έχουν εφαρμογή όχι μόνο στην τεκμηρίωση της διάγνωσής τους, αλλά και στην προγνωστική κατηγοριοποίησή τους. Σε ό,τι αφορά στην τεκμηρίωση της διάγνωσης, οι μοριακές τεχνικές έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛ), της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ΟΛΛ), της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (ΧΜΛ), των κλασικών μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων (ΜΥΝ), της συστηματικής μαστοκυττάρωσης και της χρόνιας ηωσινοφιλικής λευχαιμίας. Αναφορικά με την προγνωστική κατηγοριοποίηση, οι μοριακές τεχνικές έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις της ΟΜΛ, της ΟΛΛ και της Β-χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (Β-ΧΛΛ).

Λέξεις ευρετηρίου: Αιματολογικές κακοήθειες, Διάγνωση, Μοριακές τεχνικές, Πρόγνωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής