Τελ. ενημέρωση:

   14-Oct-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014, 599-605

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Ο ρόλος του σωματικού βάρους

Χ. Κλεισιάρης,1 Ι. Παπαθανασίου,2 Μ. Πλαΐτη,1 Μ. Μανιού,1 Η. Τουρνά,1 Δ. Πισσαδάκη1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Λάρισα

ΣΚΟΠΟΣ Αξιολόγηση των πιθανών μεταβολών στην κατάσταση της υγείας σε ήδη διαγνωσμένους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) από την επίδραση της ίδιας της νόσου και παράλληλα εκτίμηση της συνδρομής του σωματικού βάρους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η παρούσα προοπτική μελέτη περιέλαβε μη νοσηλευόμενους ασθενείς με ΧΑΠ, που ελάμβαναν ιατρική φροντίδα από Ιδιωτικό Πνευμονολογικό Κέντρο σε πόλη της Κρήτης. Η επίδραση της ΧΑΠ στην κατάσταση της υγείας των ασθενών εκτιμήθηκε με το COPD Assessment Test (CAT), το οποίο αποτελείται από 8 συνολικά ερωτήσεις και διαβαθμισμένες απαντήσεις τύπου Likert (εύρος 0−5). Η τελική βαθμολογία (εύρος 0−40) διαμορφώνεται από το άθροισμα των απαντήσεων. Υψηλότερη βαθμολογία υποδηλώνει μεγαλύτερη επιβάρυνση από τη νόσο. Οι μεταβολές στην κατάσταση της υγείας των ασθενών αξιολογήθηκαν μέσω τριών μετρήσεων (ανά 3 μήνες) σε διάστημα 6 μηνών. Για το ρόλο του σωματικού βάρους στην κατάσταση υγείας των ασθενών εκτιμήθηκε ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), όπου ασθενείς με ΔΜΣ 18,5−24,9 θεωρήθηκαν φυσιολογικοί, με ΔΜΣ 25−29,9 υπέρβαροι και με ΔΜΣ >=30 θεωρήθηκαν παχύσαρκοι. Επίσης, εκτιμήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ ΔΜΣ και Δ-μεταβολών στην κατάσταση της υγείας των ασθενών. Η μέθοδος Kruskal Wallis και η απλή γραμμική παλινδρόμηση καθόρισαν τη σημαντικότητα των σχέσεων και των Δ-μεταβολών μεταξύ των τριών μετρήσεων. Ως επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το p<=0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μελετήθηκαν 50 ασθενείς με ΧΑΠ, από τους οποίους 52% ήταν ηλικίας >65 ετών, ενώ 42% των ασθενών ήταν υπέρβαροι, παχύσαρκοι και καπνιστές. Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ασθενών μεταξύ 1ης, 2ης και 3ης μέτρησης (μέση τιμή: 12,5±7,4, 10,4±7,2 και 8,1±7,2, p<0,001), αντίστοιχα. Ο ΔΜΣ σχετίστηκε σημαντικά με τις Δ-μεταβολές της βαθμολογίας του CAT μεταξύ των μετρήσεων (3ης–1ης, p=0,025) και (3ης–2ης, p=0,039), καθώς και στη γραμμική τους σχέση (y=-12,5+0,28*x, p=0,049) για τα άτομα όμως με φυσιολογικό ΔΜΣ. Ειδικότερα, τα άτομα με φυσιολογικό ΔΜΣ παρουσίασαν σημαντική Δ-μεταβολή του CAT, άρα και μεγαλύτερη βελτίωση της κατάστασης της υγείας από την επίδραση της ΧΑΠ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διατήρηση του σωματικού βάρους στο φυσιολογικό βελτιώνει σημαντικά την κατάσταση της υγείας και κατ' επέκταση την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΧΑΠ.

Λέξεις ευρετηρίου: Δείκτης μάζας σώματος, Ποιότητα ζωής, Σπιρομέτρηση, Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής